[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ

 

     Od początku swego istnienia Katedra Geotechniki wykonuje szereg prac badawczych dla instytucji i przedsiębiorstw krajowych. Spośród wielu należy wymienić następujących partnerów :

Polska Akademia Nauk, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp, Urząd Miejski w Szczecinie, ZE "Dolna Odra", Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Przedsiębiorstwo "Energopol".

     Wykaz ważniejszych tematów wykonanych dla ww. zleceniodawców :

 • Ruch rumowiska w ujściu Odry.
 • Określenie warunków powstawania płycizn w rejonie kanału Odra - Szprewa.
 • Określenie warunków pracy jazu w Widuchowej i stabilizacji dna za jazem.
 • Określenie zmian współczynników turbulencji do badań modelowych.
 • Optymalizacja rowów sieci odwadniająco - nawadniającej.
 • Model kształtowania koryta rzecznego.
 • Badanie warunków posadowienia wałów przeciwpowodziowych z uwzględnieniem torfów w podłożu na przykładzie rzeki Krępy.
 • Oznaczenie parametrów wytrzymałościowych popiołów lotnych z elektrowni  "Dolna Odra" i "Pomorzany".
 • Zasady konstruowania i technologia wykonywania nasypów komunikacyjnych z odpadów paleniskowych z Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" (wytyczne).
 • Ekspertyza budynku nr 1 przy ul.Malarskiej - Piekarskiej w Chojnie dotycząca przyczyn pękania ścian i fundamentów oraz sposobu zabezpieczenia go przed dalszym osiadaniem.
 • Wzmocnienia fundamentów budynku nr 1 przy ul. Malarskiej i Piekarskiej w Chojnie przy użyciu mikropoli wciskanych.
 • Ekspertyza naukowo - badawcza wzmocnienia podłoża gruntowego pod budowę ulicy Uroczej w Szczecinie. Badania podłoża, projekt wykorzystania geodrenów do wzmocnienia podłoża, wyniki pomiarów konsolidacji i kwalifikacja modelu.
 • Dokumentacja techniczna badań podłoża gruntowego na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie.
 • Charakterystyka litodynamiczna strefy brzegowej na podstawie analizy wybranych wskaźników uziarnienia i składu mineralnego.
 • Program kompleksowego zabezpieczenia brzegów mierzei dziwnowskiej w aspekcie długofalowej działalności Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 • Próbne obciążenia pali w podporach wiaduktów na przeprawie mostowej przez rzekę Regalicę w Szczecinie.
 • Próbne obciążenia pali w podporach mostu przez rzekę Lubsza w miejscowości Jasień.
 • Katedra Geotechniki współuczestniczy w rozwišzywaniu problemów geotechnicznych przy posadawianiu różnego typu obiektów budowlanych współpracując z przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami projektowymi. Doradza w rozwišzywaniu problemów geoinżynieryjnych w momencie wystąpienia awarii budowlanych. W ramach współpracy przygotowujemy i weryfikujemy dokumentacje geotechniczne dla złożonych warunków gruntowych. Możliwość poprawnej oceny zaistniałych zmian w podłożu gruntowym, w stosunku do istniejącej dokumentacji, wymaga szczegółowych badań wytrzymałościowych i fizycznych pobranych prób gruntu. Precyzyjna odpowiedz dla przemieszczania i osiadania konstrukcji posadowionych w złożonych warunkach gruntowych wymaga stosowania modeli wieloparametrowych, wymagających wyznaczania parametrów geotechnicznych w oparciu o badania laboratoryjne.