[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ROZWÓJ KADRY

 

     Działalność naukowa od roku 1958 koncentrowała się na metodach klasyfikacji gruntów i badaniach wytrzymałości na ściskanie gruntów spoistych (prof. mgr inż. Bolesław Rossiński). Tematyka pracy naukowej po 1958 roku obejmuje dwie różne dziedziny:

 •      Zakład Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (prof. Adam Radzikowski) zajmował się zagadnieniami budowli hydrotechnicznych, odwadniania terenów miejskich i rolniczych, szkodami górniczymi, ochroną wód i gruntów przed skażeniami paliwami płynnymi. Wykonano prace studialne dotyczące wpływu szkód górniczych na projekty nowych kanałów żeglugowych i zbiorników energetycznych na rzece Odrze.

 •      Zakład Geologii i Petrografii (dr Krzysztof Schoeneich) zajmował się głównie problematyką ruchów współczesnych skorupy ziemskiej, zmian linii brzegowej Bałtyku oraz zasobami wod podziemnych regionu szczecińskiego i metodami prognozowania tych zasobów.

     Po roku 1970 Katedra Geotechniki wykonała m.in. następujące prace:

     Opracowanie mapy warunków geologiczno - inżynierskich Międzyodrza

     Przeprowadzenie badań dotyczących sedymentacji minerałów ciężkich w rejonie przybrzeżnym

     Katedra Geotechniki zajmowała się również problematyką optymalizacji posadowienia obiektów inżynierskich, zwłaszcza na gruntach słabych, statecznością obiektow przemysłowych na tle warunków gruntowych, analizą stateczności skarp i nasypów, wpływem mrozu na nośność gruntów spoistych, problematyką lokalizacji komunalnych składowisk odpadówi z uwzględnieniem hydrogeologicznej ochrony środowiska. Wykonano studialne prace geologiczno-inżynierskie do Mapy Geologicznej Polski 1 : 50 000 dla Instytutu Geologicznego w Warszawie obejmujące arkusze : Dołuje, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Ustronie Morskie, Wielgowo.

     W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych podjęto badania rozszerzające dotychczasowy profil zakładu (od 1990 roku Katedry) o hydraulikę (przepływy stratyfikowane, ujęcia selektywne, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w ciekach i zbiornikach, ruch rumowiska), ochronę środowiska gruntowego i wodnego oraz wykorzystanie energii geotermalnej do celów grzewczych (prof. Zygmunt Meyer).

     W ramach centralnego programu badawczego: CPBP 03.09. Grupa tematyczna 3 Modele wymiany i transportu pędu, ciepła i masy w rzekach, zbiornikach wodnych i wodach gruntowych realizowano temat 5 - "Model transportu i wymiany masy w przepływach stratyfikowanych" (kier. prof. Meyer) w latach 1986 - 1990.

W ramach grantów KBN realizowano:

 • "Model matematyczny jakości wody w ujściowym odcinku rzeki" lata 1991-1994 (prof. Zygmunt Meyer);
 • "Program gospodarki wodnej i ściekowej oraz ochrony środowiska wodnego dolnej Odry" lata 1994-96 ( prof. Zygmunt Meyer);
 • "Optymalizacja, pozyskiwanie i wykorzystanie ciepła geotermalnego" - projekt celowy pt. "Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach" (prof. Z. Meyer) 1993-1995.
  Prof. Zygmunt Meyer był głównym wykonawcą projektu budowy ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach k/Szczecina. Jest to pierwszy w Polsce w pełnej skali miejski system grzewczy oparty o ciepłownię geotermalną . Ciepłownia o mocy 50 MW jest pierwszą w Polsce instalacją wykorzystującą ciepło z głębi ziemi (1650 m). Uruchomienie ciepłowni nastąpiło w grudniu 1995.

     Aktualnie działalność naukowa w Katedrze obejmuje następujące zagadnienia:

   1) Modelowanie transportu rumowiska w rzece jako podstawy do wymiarowania zakresu prac w infrastrukturze komunikacyjnej.
   2) Opis konsolidacji gruntów słabych (torfów) z uwzględnieniem zmian parametrów gruntowych wywołanych tą kosolidacją.
   3) Gospodarcze wykorzystanie gruntów antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów poelektrownianych.
   4) Modelowanie palowych ustrojów obciążonych zmienną siłą poziomą w złożonych warunach geotechnicznych.

  Nad zagadnieniami tymi pracuje zespół w skaładzie:
  prof. dr hab. inż Zygmunt Meyer - kierownik zakładu MGiF

 • dr inż Roman Bednarek
 • dr inż Andrzej Pozlewicz
 • dr inż Tomasz Kozłowski
 • dr inż Adam Krupiński
 • dr inż Grzegorz Szmechel
 • mgr inż Julita Szutowicz

  oraz

   1) Badania geologiczne obszarów przymorskich jako terenów pod przyszły rozwój infrastruktury regionu.
   2) Badania geodynamiczne strefy podłudniowego bałtyku.
   3) Badania procesów sedymentacyjnych w geologii w celu określenia cech podłoża budwlanego.

  Nad zagadnieniami tymi pracuje zespół w skaładzie:
prof. dr hab. inż Ryszard Coufal - Kierownik Katedry oraz kierownik zakładu GliH

 • dr hab Marek Tarnawski
 • dr Cyprian Seul
 • dr Leszek Kaszubowski

       Ważniejsze prace naukowe pracowników Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii:

       Ważniejsze prace naukowe opublikowane przez pracowników Zakładu Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w ostatnich latach:

  • Z.Meyer - "Vertical Circulation in Density-Stratifield Reservois" Encyclopedia of Fluid Mechanics (USA) 1986
  • Z.Meyer - "Empirical Model of Peat Consolidation" Wydawnictwo P.S. 1993
  • Z.Meyer - "Geothermal Heating Plant in Pyrzyce, North West Poland"
   Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Ciepła AGH Kraków 1993
  • Z.Meyer, M.Stopa - "Projektowanie nasypu na gruntach organicznych z uwzględnieniem wpływu ich konsolidacji" Inżynieria Morska i Geotechnika 1994
  • Z.Meyer, R.Coufal - "Wind shear stress affested sediment transport at river mouth"
   IAHR Congress, Mississipi (USA) 1993
  • M.Priebe-Piechowska - "Doświadczalne określenie współczynników dwuparametrowego podłoża sprężystego przy obliczaniu fundamentu stopowego" Praca doktorska WBiA PS 1980
  • M.Priebe-Piechowska - "Geological History of Sand and its Compressibility" IASMiF Congress, Copenhaga 1995
  • A.Pozlewicz - "Dyfuzja zanieczyszczeń w stratyfikowanym polu przepływu wywołanym selektywnym ujęciem wody" Monografia PAN 1991
  • R.Coufal - "Model matematyczny ruchu rumowiska w ujściowym odcinku rzeki uwzględniający oddziaływanie wiatru" Praca doktorska WBiA PS 1992
  • R.Coufal - "Zmiany położenia dna rzeki wywołane ruchem rumowiska w ujściowym odcinku rzeki" Praca habilitacyjna PNPS nr 515 1995
  • A.Pozlewicz - "An Importance of Field Measurements for Pollution Transport Rates Evaluation" - "Hydraulic and Environmental Modelling of Coastal, Estuarine and River Waters" Bradford (Wielka Brytania) 1992

       Aktywność pracowników Katedry przejawiała się również w organizacji konferencji i seminariów naukowych. W ciągu ubiegłego dziesięciolecia Katedra organizowała bądź współorganizowala m.in. następujące konferencje naukowe i sympozja :

  • sesja naukowa z okazji 80-tej rocznicy urodzin prof. dr hab.inż. Adama Radzikowskiego "Współczesne problemy hydro- i geotechniki" 1989 rok.
  • "Wybrane problemy badawcze szczecińskiego pasa przymorskiego" (z Komitetem Badań Morza PAN) 1988 rok.
  • I Pomorskie Geoforum "Problemy badawcze i utylitarne geosfery Pomorza i Bałtyku Południowego" 1989 rok.
  • "Problematyka badań morza w Rejonie Szczecińskim" - sesja naukowa zorganizowana z okazji Zebrania Plenarnego Badań Morza PAN, 1990 rok.
  • "International Seminar on Environment Protection - Regional Problems" , co roku:
   1991, 1992, 1993, ... 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 rok.
  • II Sejmik Ekologiczny "Zasady wprowadzenia organizacji i funkcjonowania metody klosza dla aglomeracji szczecińskiej" 1992 rok.
  • "Energia geotermiczna w ochronie środowiska" 1992 rok.
  • "Sesja Naukowa z okazji 45-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury" 1992 rok.
  • "Regionalne problemy ochrony środowiska od 1993 do 2011" 1992 rok.

       Wyrazem uznania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Katedry były wielokrotnie przyznawane nagrody przez władze Politechniki Szczecińskiej, Ministra Edukacji Narodowej ( prof. Zygmunt Meyer - I i II stopnia, prof. R.Racinowski II stopnia, prof. R. Coufal - I stopnia) , władze państwowe (Krzyż Kawalerskii oraz Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - prof. Zygmunt Meyer, Krzyż Kawalerskii Orderu Odrodzenia Polskiprof. R. Racinowski), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (dr Andrzej Pozlewicz - medal STN "Amicus Scientiae et Veritatis").

       Pracownicy Katedry Geotechniki biorą udział w pracach komitetów naukowych i redakcjach czasopism naukowych takich jak:

  • Komitet Inzynierii Lądowej i Wodnej PAN (prof. Z. Meyer, prof. R. Coufal)
  • Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Komisja Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych (prof.Roman Racinowski, dr C. Seul, dr L. Kaszubowski)
  • Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geologicznego (prof. Roman Racinowski)
  • International Association for Hydraulic Research (prof. Zygmunt Meyer, dr Andrzej Pozlewicz)
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (prof. Zygmunt Meyer, prof. R. Coufal)
  • Polski Komitet Geotechniki, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie (prof. Zygmunt Meyer, dr hab. inż. prof. nadzw. Ryszard Coufal - Prezes Zarządu Oddziału, dr Małgorzata Priebe-Piechowska, dr Tomasz Kozłowski)
  • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (prof. Zygmunt Meyer, prof. R.Racinowski)
  • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Szczecinie (prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku ( prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gdańsku ( prof. Zygmunt Meyer)
  • Rada Programowo-Naukowa Czasopisma "Inżynieria Morska i Geotechnika" w Gdańsku (prof. Zygmunt Meyer - Przewodniczący)
  • Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (prof. Z. Meyer)
  • Polska Asocjacja Geotermalna (prof. Z. Meyer)
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne (prof. R. Racinowski)
  • Komitet Badań Morza PAN, Sekcja Geologii i Geofizyki Morza (prof. R.Racinowski, dr L. Kaszubowski)
  • Komitet Badań Czwartorzędu, Komisja Neotektoniki (dr L.Kaszubowski)
  • Komitet Badań Czwartorzędu, Komisja Stratygrafii (dr L.Kaszubowski)
  • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie (dr L.Kaszubowski-Przewodniczący)
  • Coastal Education and Research Foundation-USA (dr L.Kaszubowski)
  • Komitet Gospodarki Wodnej PAN (prof. Z. Meyer)
  • Krajowa Komisja Oceny Oddziaływania na środowisko przy Ministrze środowiska (prof. Z. Meyer)
  • Asociation of European Civil Enginering Faculties (prof. Z. Meyer)

       Wyrazem wzrastających dokonań pracowników Katedry Geotechniki jest uzyskiwanie kolejnych stopni i tytułów naukowych. Spośród obecnie zatrudnionych następujący pracownicy uzyskali kolejne tytuły naukowe będąc pracownikami Katedry :

  • prof. dr hab.inż. Ryszard Coufal - tytuł naukowy profesora w 2014 roku.
  • prof. dr hab.inż. Zygmunt Meyer - tytuł naukowy profesora w 1992 roku
  • prof. dr hab. Roman Racinowski - tytuł naukowy profesora w 1989 roku