[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

 

     Zamierzenia przyszłościowe Katedry Geotechniki to:
  1. Dalszy rozwój kadry; uzyskanie stopni naukowych: doktora (przez dwie osoby) oraz doktora habilitowanego (przez trzy osoby).
    Niezależnie od tego przewiduje się przyjęcie do pracy dwóch wyróżniających się absolwentów kierunku budownictwo.
  2. Rozwinięcie jeszcze szerszej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w Regionie Szczecińskim tak, aby wiedza i wykształcenie pracowników oparte było o rzeczywiste praktyczne problemy geoinżynierii.
  3. W zakresie dydaktyki - wykorzystanie najnowszych zdobyczy nauki i techniki na świecie w zakresie geoinżynierii do procesu dydaktycznego. Rozwinięcie wymiany studentów z uczelniami zagranicznymi w zakresie inżynierii środowiska oraz wymiany pracowników. Doprowadzenie do modułowego systemu studiów w oparciu o współpracę zagraniczną.
  4. W zakresie badań naukowych rozszerzenie zakresu prac o problematykę geoinżynierii środowiska gruntowego i wodnego. Problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia w związku z inwestycjami obejmującymi coraz większy obszar terenu w szczególności ujściowego odcinka Odry. Niezależnie od tego Katedra kontynuować będzie badania podstawowe związane z dynamiką brzegu morskiego oraz procesem konsolidacji gruntów słabych.

    Budowa i wyposażenie nowego laboratorium mechaniki gruntów i fundamentowania dla celów naukowych i dydaktycznych.

    Badanie możliwości wykorzystania ubocznych produktów spalania w elektrowniach węglowych dla budownictwa. Badania, które mają na celu nasze wykorzystanie geowłóknin w poprawienie właśności podłoża gruntowego dla celów budowlanych. Optymalizacja metod projektowania obiektów inżynierskich z wykorzystaniem geosyntetyków.