[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
 

Wykaz publikacji za rok 2009

 1. Z. Meyer: Modified Logarithmic Tachoida Applied to Sediment Transport in River, Acta Geophysica vol. 57, no 3, 2009, pp.743-759

 2. Z. Meyer, T. Szczygielski: Normalizacja ubocznych produktów spalania dla drogownictwa w Polsce, XVII Seminarium naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pn. Aktualne zagadnienia naukowo-badawcze rozwijane przez ośrodek geotechniczny ZUT w Szczecinie, Międzyzdroje 25 maja 2009

 3. Z. Meyer, T. Szczygielski: Analiza warunków konsolidacji torfów przeciążonych warstwą popiołów, 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN pn. Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Krynica 20-25 września 2009

 4. Z. Meyer, M. Kowalów: Wykorzystanie testu Osterberga do statycznych obciążeń próbnych pali, XXIV Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 26-29 maja 2009

 5. Z. Meyer, R. Coufal, T. Zawadzki: Sediment Transport Calculation Using the Ackers-White Method in River with Compound Cross-Section, International Conference RCEM River, Coastal and Estuarine Morphodynamics-Santa Fe 2009

 6. Z. Meyer, R. Coufal: Ocena warunków wzmocnienia i utrzymania Mostu Długiego w Szczecinie, Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Zespolone Konstrukcje Mostowe, Politechnika Krakowska 13-15 maja 2009

 7. Z. Meyer: Hydraulic Conditions of Water Flow in River Mouth, Studia Geotechnica at Mechanica, Vol. XXXI, No 3, 2009

 8. Z. Meyer, R. Coufal, R Bednarek: Prognoza osiadania przypory chroniącej stabilność składowiska popiołów Elektrowni Pomorzany, XXIV Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 26-29 maja 2009

 9. Z. Meyer, R Bednarek: Optymalizacja współczynnika filtracji torfu na podstawie badań konsolidacji, Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 4/2009

 10. Z. Meyer: An Analysis of the Mechanism of Flow in Ice-Covered Rivers, Acta Geophysica vol. 58, no 2, 2009, pp.337-335

Wykaz publikacji za rok 2010

 1. Z. Meyer: The Analysis of Flow Conditions as Odra River Mouth, International Review of Civil Engineering (I.R.C.E), vol. 1 June 2010

 2. Z. Meyer, M. Tarnawski, M. Wróbel-Hen: Empiryczny model osiadania gruntów niespoistych, Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010

 3. Z. Meyer, M. Kowalów: Statyczny test Osterberga zastosowany dla pali o dużej nośności, Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010

 4. Z. Meyer, T. Szczygielski: Konsolidacja torfów z wykorzystaniem przeciążenia warstwą popiołów, Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010

 5. Z. Meyer, M. Kowalów: Model krzywej aproksymującej wyniki testów statycznych pali, Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010

 6. Z. Meyer:Analiza naprężeń na pobocznicy pala oraz pod podstawą pojedynczego pala w oparciu o liniową teorię Boussinesqa, XVIII SEMINARIUM NAUKOWE REGIONALNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Szczecin 2010

 7. Z. Meyer:Piętrzenie wiatrowe w ujściu rzeki w warunkach silnych wiatrów, Międzynarodowa Konferencja pn. Odrzańska Droga Wodna-Stan obecny i perspektywiczny Warszawa 2010

 8. Z. Meyer: Estimation of River Banks Influence on Tachoida Shape at Meridian, Experimental Methods in Hydraulics Research-GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer-Heidelberg 2010, pp. 215-223

 9. Z. Meyer, K. Żarkiewicz: Geotechniczne aspekty posadawiania nasypów drogowych w złożonych warunkach gruntowych na przykładzie nasypu obwodnicy Nowogardu, XVIII SEMINARIUM NAUKOWE REGIONALNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Szczecin 2010

Wykaz publikacji za rok 2011

 1. Z. Meyer: Wind Set-up of Water Lewel in River-Acta Geophysica, Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, vol. 59, no 2/2011, pp. 317-333

 2. Z. Meyer: Backwater Curve Formulae for Lower Odra River- International Conference on the Status and Future of the World`s Large Rivers, Vienna, Austria - April 2011, pp. 253-259

 3. Z. Meyer: Bed Roughness Influence on Sediment Transport in Lower Odra River-15th International Conference Transport and Sedimentation of Solid Particles, Wrocław, Sept. 2011, pp. 149-156

 4. Z. Meyer: Analiza przyczyn obwałowań pola refulacyjnego podczas konsolidacji torfów-XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane Międzyzdroje 2011 str. 699-705

 5. Z. Meyer, M. Kowalów: Analiza przyczyn dużego osiadania rurociągu kanalizacyjnego w Wilnie-XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Międzyzdroje 2011, str. 693-699

 6. Z. Meyer, G. Szmechel: Analiza możliwości analitycznej aproksymacji krzywej obciążenie-osiadanie z próbnych obciążeń statycznych pali-Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3 / 2011 , str. 187-182

 7. Z. Meyer,Bed Sediment Influence on River Flow-Materiały na XIX Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska - Szczecin 2011, str. 5-19

 8. Z. Meyer,Analiza wpływu poziomego wymiaru stopy fundamentowej na osiadanie-Materiały na XIX Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska - Szczecin 2011, str. 55-67

 9. Z. Meyer, R. Coufal, T. Szczygielski: Peat Consolidation-New Approach-Archives of Civil Engineering, LVII, 2,2011, pp. 173-186

Wykaz publikacji za rok 2012

 1. Z. Meyer:Obliczenia inżynierskie osiadania fundamentów Ksišżka-wydawnictwo ZAPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Szczecin – 2012, str. 130

 2. Z. Meyer, G. Szmechel:Praktyczne okreœlenie związków pomiędzy parametrami krzywej obciążenie osiadanie w statycznym teście pala- XX Regionalne Problemy Inżynierii Œrodowiska – WBiA, Katedra Geotechniki Szczecin 2012, str. 25 – 31

 3. Z. Meyer, G. Szmechel: Uwagi do obliczania osiadania dużych płyt fundamentowych- Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2 / 2012 str. 101 – 105

 4. Z. Meyer, R. Coufal, T.Szczygielski, R. Becker:Wykorzystanie popiołów poenergetycznych dla celów budowlanych- Czasopismo Przeglšd Budowlany nr 5/2012 str. 23 – 26

 5. Z. Meyer:Specialist soil support- Journal GeoDrilling International „In focus” – November 2012, p. 40-41

 6. Z. Meyer, K. Żarkiewicz: Analiza rozkładu oporów na pobocznicę i podstawę kolumny betonowej na podstawie wyników próbnego obciążenia statycznego- XX Regionalne Problemy Inżynierii Œrodowiska – WBiA, Katedra Geotechniki - Szczecin 2012,str. 33-41

 7. Z. Meyer, G. Szmechel:Metoda interpretacji testów statycznych obciążeń pali prefabrykowanych ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Komitet Inżynierii Lšdowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk/ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Œrodowiska z 59 (3/12/IV) 2012, str. 57-64

 8. Z. Meyer:Specjalistyczne badania gruntu Geoinżynieria – Drogi mosty i tunele; nr 1/2012, str. 42-46

Wykaz publikacji za rok 2013

 1. Z. Meyer, G. Szmechel:Wybór funkcji aproksymującej parametry modelu-krzywej obciążenie osiadanie dla pali prefabrykowanych na podstawie testów statycznych 59 Konferencja NaukowaKILiW PAN Krynica 2013

 2. Z. Meyer:Static load tests, shorts series interpretation XVI French-Polish Colloquium of Soil and Rock Mechanics, Montpellier( Francja) 8 – 10 Lipca 2013

 3. Z. Meyer:Określenie współczynnika podatności podłoża przy projektowaniu płyt fundamentowych w złożonych warunkach geotechnicznych - XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 5-8 marca Wisła 2013, tom I, str. 343-392

 4. Z. Meyer, R. Coufal:Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-mat.-technologiczne wałów przeciwpowodziowych - XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 5-8 marca Wisła 2013, tom I, str. 333-338.

 5. Z. Meyer, M. Kowalow:Prognoza osiadania budynku w związku ze zmianą sposobu posadowienia - XXVI Konferencja Naukowo-techniczna „Awarie Budowlane”, Międzyzdroje 21-24 maja 2013, str. 387-393.

Wykaz publikacji za rok 2014

 1. Z. Meyer:Problemy mechanizmów współpracy pala z podłożem (wybrane prace naukowe) Międzynarodowa konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu prof. dr hab. inż. Zygmunta Meyera Problemy geotechniczne na Pomorzu Zachodnim

 • Wykaz publikacji za lata 1992-1998.

   

  Wykaz publikacji za lata 1999-2008.