[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER
 

Wykaz publikacji za rok 1999

 1. Ryszard Coufal, Zygmunt Meyer: Wind friction coefficient analysis in river flow - VII Konferencja "Współczesne Problemy Hydrotechniki" Politechnika Wrocławska, 19-21 maj 1999 r.

 2. Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Mathematical Descripton of Sediment Transport in the River Junction - International Conference Problems in Fluid Mechanics and Hydrlogy - Praga 23-26 June 1999 r.

 3. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Konsolidacja gruntów w warunkach obciążenia szybkozmiennego - III Konferencja naukowo techniczna Olsztyn-Kortowo 23-24 kwietnia 1999 r.

 4. Zygmunt Meyer, Ryszard Coufal, Anna Roszak: Sediment transport at river bifurcation with movable bed - International Association for Hydraulic Research, Technical University Graz (Austria) 22-27 August 1999.

 5. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek : Influence of ceofficient of stress concentration in Frohlich's formula upon calculating the settlement of weak layer in stratifield soil - XIIth European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering ,Amsterdam 7-10 June 1999.

 6. Zygmunt Meyer: Konferencja Naukowo-Techniczna Wpływ ruchu wody na stateczność obiektów budowlanych - Awarie Budowlane 99, Szczecin-Międzyzdroje 19-22 maj 1999.

 7. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Consolidation of Weak Soil under Periodically Varying Load of Triangular Shape - 8 Seminar on "Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth" - Szczecin 14 May 1999.

 8. Zygmunt Meyer, Tomasz Kozłowski: Simplified Model Applied for Estimation of Material Constants of Soil with Elasto-plastic Properties - 8 Seminar on "Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth" - Szczecin 14 May 1999.

 9. Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Influence of Sediment Composition on River Cross Section after the Junction of Flows - 8 Seminar on "Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth" - Szczecin 14 May 1999.

 10. Zygmunt Meyer, Adam Krupiński: Analysis of Hydraulic Conditions of Sediment Sorting at the River Junction - 8 Seminar on "Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth" - Szczecin 14 May 1999.

 11. Zygmunt Meyer, Roman Bednarek: Obliczanie osiadania obiektu posadowionego na podłożu uwarstwionym w warunkach występowania warstwy słabej - Czasopismo "Inżynieria i Budownictwo" nr 5/99.

 12. Zygmunt Meyer: Wind backwater effect at river mouth - VII Konferencja "Współczesne Problemy Hydrotechniki" Politechnika Wrocławska, 19-21 maj 1999 r.

 13. Zygmunt Meyer, Anna Roszak: Sediment transport in river junction - IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morpphodynamics , September 6th - 10th , Genova, Italy.

Wykaz publikacji za rok 2000

 1. Z. Meyer, R. Bednarek Uproszczony model osiadania podłoża gruntowego o własnościach sprężysto-plastycznych przy obciążeniu cyklicznym XII KKMGiF maj 2000 r.

 2. Z. Meyer, T. Kozłowski Uproszczony model i metodyka wyznaczania stałych materiałowych w ośrodku gruntowym o właściwościach sprężysto-plastycznych XII KKMGiF maj 2000 r.

 3. Z. Meyer, R. Bednarek Uproszczony model konsolidacji gruntu organicznego pod obciążeniem cyklicznym czasopismo "Inżynieria Morska i Geotechnika" nr 2/2000

 4. Z. Meyer Kształcenie kadr w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską Konferencja 55 lat ITB "Dostosowanie polskich przepisów budowlanych do systemu obowiązującego w Unii Europejskiej" Mrągowo maj 2000 r.

 5. Z. Meyer, R. Bednarek Simplified Model of Soil Settlement Having Plastic and Elastic Properties Under Cyclic Loading XII Colloque Franco-Polonais En MecaniQue Des Sols et des Roches Appliquee Paryż, czerwiec 2000 r.

 6. Z. Meyer, R. Bednarek Wyznaczanie parametrów mechanicznych podłoża obciążonego cyklicznie IV Konferencja Naukowo-Techniczna Olsztyn-Łańsk maj 2000 r.

 7. Z. Meyer, T. Kozłowski Simplified Model Used to Estimate Material Constans in Soil with Elasto-plastic Properties XII Colloque Franco-Polonais En MecaniQue Des Sols et des Roches Appliquee Paryż, czerwiec 2000 r.

 8. Z. Meyer, A. Roszak Wind Influence on Sediment Steram Division at River Bifurcation 10 th International Conference on Transport & Sediment of Solid Particles Wrocław 2000 r.

 9. Z. Meyer, A. Krupiński Sediment sortation at aluvial river junction ICHE'2000 4th International Conference on Hydro-Science & Engineering, Seoul Korea 26-29 Sept. 2000.

 10. Z. Meyer, R. Coufal Hydraulic Conditions of Steady Motion in the Estuarial River Section Including Wind Influence 8th German-Polish Seminar'2000 Starbienino 14-17 Nov. 2000.

 11. R. Coufal, Z. Meyer Analysis of Bottom Position Changes in the Lowland River on the Basis of the Sediment Transport 8th German-Polish Seminar'2000 , Starbienino 14-17 Nov. 2000.

 12. Z. Meyer Advances in Modelling of Peat Consolidation vol. 3, Szczecin 2000 r.

 13. Z. Meyer, M. Kowalów Technical methods for decontamination and protection measures for waste disposal sites - selection of appropriate engineering measures 5th International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe, Prague 12-14 Sept. 2000

 14. Z. Meyer, A. Krupiński Modelowanie matematyczne ruchu rumowiska w połączeniu rzecznym XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Kraków- Ustroń 18 - 22 września 2000 r.

 15. Z. Meyer Personnel education in aspect of Poland's integration with European Union International Tag Oldenburg Nov. 2000.

Wykaz publikacji za rok 2001

 1. Z. Meyer, R. Coufal, A. Krupiński: Influence of sediment transport upon conditions of navigation at river junction. Fifth International Seminar on Renovation and Improvements to Existing Quay Structures dedicated to Professor Bolesław Mazurkiewicz on his 70th Birthday, Gdańsk 28-39 Maj 2001.

 2. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Osiadanie dużych fundamentów sztywnych. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

 3. Z.Meyer, M. Pluta: Zastosowanie modelu przepływu stratyfikowanego do analizy transportu rumowiska w zagłębieniu dennym. Konferencja jubileusz 70-lecia prof. Wilde, październik 2001.

 4. Z.Meyer, R. Bednarek: Forecast of harbour constructions' settlement in the Odra river mouth area. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

 5. Z. Meyer, R. Coufal: Hydraulic conditions of steady motion in the estuarial river section under wind influence Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001.

 6. Z. Meyer, T. Kozłowski: Określenie współczynnika Poissona dla gruntów słabych. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

 7. Z.Meyer, A. Krupiński: Influence of sediment sorting in river junction upon changes of bottom position in the junction. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

 8. Z. Meyer, A.Krupiński: Zmiany położenia dna za połączeniem rzecznym. Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001.

 9. Z. Meyer, S. Chruściewicz: O obliczaniu osiadania fundamentu sztywnego według teorii Boussinesqua i PN-81/B-03020. Czasopismo "Inżynieria i Budownictwo" nr 5/2001.

 10. Z. Meyer i R. Bednarek: Wpływ obciążenia cyklicznego na wartość parametrów gruntu słabego. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym" Poznań 6-7 września 2001.

 11. Z. Meyer, M. Pluta: Widuchowa weir influence on navigation conditions in lower Odra. I st International Congress of Seas and Oceans, Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept 2001.

 12. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: Model matematyczny klina wody słonej penetrującego w górę rzeki. Czasopismo Inżynieria Morska I Geotechnika nr 5/2001.

 13. Z. Meyer, A. Krupiński: Wpływ wielkości natężenia przepływu na zmiany położenia dna w węźle Kostrzyńskim. XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki "Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Sasino 17-21 września 2001.

 14. R. Coufal, Z. Meyer: Analysis of bottom position changes in a lowland river on the basis of sediment transport. Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001.

 15. D. K. Gautam, K. P. Holz, Z. Meyer: Real-time forecasting of water levels using adaptive neuro-fuzzy systems. Czasopismo Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics Instytut Budownictwa Wodnego PAN, 2001

 16. Z. Meyer, Wł. Szaflik: Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach - bieżąca współpraca z odbiorcami ciepła. Konferencja Międzynarodowa w Warszawie, 10-11 grudnia 2001.

 17. Z. Meyer: Wykorzystanie ciepła geotermalnego dla celów grzewczych. Materiały pokonferencyjne "Szczyt Gospodarki Komunalnej szanse, możliwości, rozwój" , Szczecin 6-7 lutego 2001.

 18. Z. Meyer, R. Coufal: Penetration of salt water wedge upwards Szczecin-Świnoujście water fairway. 1 st International Congress of Seas and Oceans Szczecin-Międzyzdroje 18-22 Sept. 2001

Wykaz publikacji za rok 2002

 1. Z. Meyer, M. Kowalów: Influence of vertical cut-off walls on the reduction of pollutant migration using the Szczecin disposal site model as example. Proceedings of the 4th International Conference - Prague, 17-20 June 2002, s. 433-436

 2. Z. Meyer, A.Krupiński: Analysis of sediment mixing in river junction. 11th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles - Ghent (Belgium) 9-12 September 2002, s. 127 - 134

 3. M. Kowalów, Z. Meyer: Water management on area with historic buildings case study from Bawaria, constructing deep garages. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 228-229 abstract

 4. Z. Meyer, M. Pluta: Sediment transport at river mouth in case of density stratification. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 267 -268 abstract

 5. Z. Meyer, A. Krupiński: Model of sediment mixing in river junction. Advances in Hydro-Science and Engineering ICHE, Warszawa 18-21 September 2002, s. 269-270 abstract

 6. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: Influence of salt wedge penetrating upwards the river upon water flow velocity and Sediment transport rate. PIANC, 30th International Navigation Congress, Sydney (Australia) 22 - 26 September 2002 s. S5C 74 abstract

 7. Z. Meyer, M. Pluta: Application of stratified flow model to estimation of river bottom morphology. Konferencja z okazji 70-lecia prof. Majewskiego; IBW PAN Gdańsk, 28 listopada 2002 ( w druku)

 8. Z. Meyer, A. Krupiński: Koncepcja uwzględnienia transportu poprzecznego rumowiska. XXII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Lubniewice, 9-13 września 2002 r.

 9. Z. Meyer, M. Kowalów: Metody zmniejszania migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów stosowane w praktyce. Konferencja Naukowa pn."Problemy ochrony i kształtowania środowiska" Poznań 21 - 22.06.2002r.

 10. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Wpływ nośności pobocznicy pali w sztywnej konstrukcji płytowo-palowej na udźwig i rozkład naprężeń w gruncie. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 83- 105

 11. Z. Meyer, R. Bednarek: Skala czasu w empirycznym modelu gruntu organicznego. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 71-83

 12. Z. Meyer, T. Kozłowski: Modelowanie osiadań sprężystych i plastycznych torfu w oparciu o badania edometryczne. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 105-117

 13. Z. Meyer, A.Krupiński: Obliczanie głębokości zastępczej dla koryta trapezowego w oparciu o równania przepływu i transportu rumowiska. X Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska - Międzyzdroje 14-15 czerwca 2002, s. 117-127

 14. Z. Meyer, S. Chruściewicz: Analiza osiadania gruntu na różnych głębokościach pod sztywną stopą fundamentową. V Konferencji Naukowo-Technicznej w Olsztynie Łańsku w dniach 23 - 25 maja 2002 s. 199-209

Wykaz publikacji za rok 2003

 1. Z. Meyer, A. Krupiński: SEDIMENT TRANSPORT MODELLING IN LOVER ODRA RIVER, Seminarium polsko-niemieckie Hamburg, 2-6 czerwca 2003

 2. Z. Meyer, R. Coufal, M. Pluta: SEDIMENT TRANSPORT AT ODRA MOUTH IN CASE OF DENSITY STRATIFICATION, Seminarium polsko-niemieckie Hamburg 2-6 czerwca 2003

 3. Z. Meyer, T. Kozłowski: ANALIZA OSIADAŃ SPRĘŻYSTYCH I PLASTYCZNYCH TORFU NA PODSTAWIE BADAŃ EDOMETRYCZNYCH W WARUNKACH ZMIENNEGO OBCIĄŻENIA, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/4 2003

 4. Z. Meyer, S. Chruściewicz: ZASTOSOWANIE MODELU SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO DO ANALIZY POSADOWIENIA WYSOKICH BUDYNKÓW, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej - Gliwice 2003

 5. Z. Meyer, R. Bednarek: STAŁA CZASOWA W EMPIRYCZNYM MODELU OSIADANIA GRUNTU ORGANICZNEGO, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej -Gliwice 2003

 6. Z. Meyer, S. Chruściewicz: WPŁYW NIEJEDNORODNOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD PŁYTĄ NA NOŚNOŚĆ I OSIADANIE SZTYWNEJ KONSTRUKCJI PŁYTOWO-PALOWEJ, Inżynieria i Budownictwo 2003

 7. Z. Meyer, S. Chruściewicz: OCENA ZMIAN PROJEKTOWYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO WSPIERAJĄCEGO KONSTRUKCJĘ KOMINA, Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane Szczecin - Międzyzdroje maj 2003

 8. Z. Meyer, R. Bednarek: WPŁYW CZASU ZAKOŃCZENIA BADANIA OSIADANIA NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW EMPIRYCZNEGO MODELU GRUNTU SŁABEGO, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

 9. Z. Meyer, A. Krupiński: KONCEPCJA UWZGLĘDNIENIA POPRZECZNEGO TRANSPORTU RUMOWWISKA, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

 10. Z. Meyer, W. Skorupska: MODYFIKACJA ZALEŻNOŚCI STRICKERA DLA ANALIZY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W WARUNKACH ODDZIAŁYWANIA SPIĘTRZENIA WIATROWEGO, XI Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska Katedra Geotechniki, Szczecin-Ystad-Świnoujście maj 2003

 11. Z. Meyer, S. Chruściewicz: ANALIZA WPŁYWU WSPÓŁCZYNNIKA KONCENTRACJI NAPRĘŻEŃ FRÖHLICHA NA OSIADANIE SZTYWNEGO USTROJU PŁYTOWO-PALOWEGO, Konferencja Naukowo-Techniczna Olsztyn-Kortowo 2003

 12. Z. Meyer, M. Pluta: SELEKTYWNE UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZE ZBIORNIKÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA, Konferencja z okazji 70-lecia prof. J. Grabarczyka SGGW Warszawa – wrzesień 2003

 13. M. Pluta, Z. Meyer: ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH DLA OKREŚLENIA NATĘŻENIA RUMOWISKA W ODRZE, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki Tleń, 8 – 12 września 2003

 14. Z. Meyer, R. Bednarek: LABORATORYJNE METODY OKREŚLANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ ELEMENTARNEJ, Konferencja Naukowa 45 lat Geotechniki w Łodzi „Geotechnika w polskim budownictwie”- Łódź 2003

Wykaz publikacji za rok 2004

 1. Z. Meyer: „Stratified Flow Model – Aplication to Reservooir’s Problem” (Model przepływu stratyfikowanego-zastosowanie dla problemów zbiornika), XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzębia Góra, Sept. 2004

 2. Z. Meyer, A. Krupiński: „Analysis of Boundary Conditions Influence in Two-Dimensional Sediment Transport in Rivers” (Analiza wpływu warunków brzegowych w dwu-wymiarowym transporcie rumowiska w rzekach) XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzębia Góra, Sept. 2004

 3. Z. Meyer, W. Skorupska: “Analysis of Substitutive Sediment Diameter Changes under Circumstances of the Lower Odra” (Analiza zmian zastępczej średnicy rumowiska w warunkach Dolnej Odry) XXIV International School of Hydraulics Hydraulic Problems in Rnvironmental Engineering, Jastrzebia Góra, Sept. 2004

 4. Z. Meyer: ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM X Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii– Warszawa marzec 2004

 5. Z. Meyer, R. Bednarek: EMPIRICAL MODEL OF ORGANIC SOIL CONSOLIDATION (Empiryczny model konsolidacji torfów) XIII Colloque Polono-Francais- Uniwersytet Wrocławski - Wrocław 9-10 July 2004

 6. Z. Meyer, T. Kozłowski: MODELOWANIE OSIADAŃ GRUNTU ORGANICZNEGO DLA CYKLICZNYCH OBCIĄŻEŃ PODCZAS BADAŃ XII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. Środowisko w świetle dyrektyw Unii Europejskiej” – Kołobrzeg 2004

Wykaz publikacji za rok 2005

 1. Z. Meyer, A. Krupiński: „Numerical Model of the Lateral Sediment Stream in a River with Bed Constructions” (Numeryczny opis poprzecznego transportu rumowiska w rzece poniżej budowli morskiej) XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive Debrzyno, Sept. 2005

 2. Z. Meyer, W. Skorupska: “Analysis of Representative Diameter, Describing Sediment Transport Rate in the Middle Odra River Section” (Optymalizacja charakterystycznej średnicy na podstawie pomiarów terenowych) XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive Debrzyno, Sept. 2005

 3. Z. Meyer, W. Skorupska: DOBÓR REPREZENTATYWNEJ ŚREDNICY ZIAREN PRZY OBLICZANIU STRUMIENIA RUMOWISKA W ODRZE ŚRODKOWEJ IV Konferencja Naukowa pn.„Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych” - Wrocław 2005

 4. Z. Meyer, W. Skorupska: WPŁYW ZMIANY PARAMETRU a W MODELU ACKERA – WHITE`A NA ZMIANĘ WIELKOŚCI STRUMIENIA TRANSPORTOWANEGO RUMOWISKA XIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. „Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie”- Szczecin - Norymberga 2005

 5. Z. Meyer, T. Kozłowski: MODEL OF ORGANIC SOILS SETTLEMENTS FOR PERIODIC LOADING DURING OEDOMETER TESTES (Model osiadania gruntów organicznych dla obciążeń cyklicznych podczas badań edometrycznych) XIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska w Zjednoczonej Europie”- Szczecin-Norymberga 2005

Wykaz publikacji za rok 2006

 1. Z. Meyer, A. Krupiński: BED CHANGES VERIFICATION OF TWO-DIMENSIONAL QUASI-STABLE SEDIMENT STREAM MODEL IN THE ODRA RIVER XXVI International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Hydraulics, Goniądz 19-22 Sept. 2006

 2. Z. Meyer, A. Krupiński: DYNAMICS OF COASTAL WATERS AND THEIR MODELLING 9th German-Polish Seminar on Ratzeburg 4-6 June 2003

Wykaz publikacji za rok 2007

 1. R. Coufal, Z. Meyer: DETERMINATION OF SEDIMENT TRANSPORT CHARACTERISTIC DIAMETER FOR THE ODRA RIVER SECTION XXV International School of Hydraulics Hydraulic and Environmental Hydraulics, Hucisko 17-21 Sept. 2007

 2. Z. Meyer, M. Pluta: ZASTOSOWANIE MODELU PRZEPŁYWU STRATYFIKOWANEGO DO ROZWIĄZYWANIA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ HYDROTECHNICZNYCH Pięćdziesiąta Trzecia Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 16-24 września 2007

 3. M. Kowalów, Z. Meyer: THE INFLUENCE OF SEA SURGES ON THE INCREASED INFLOW OF POLLUTANTS FROM THE LANDFILL Sixth International Conference on Credibility in Modelling ModelCARE2007, Copenhagen 9-13 Sept. 2007

 4. Z. Meyer, T. Kozłowski: BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTYCH I PLASTYCZNYCH TORFU W PROCESIE KONSOLIDACJI Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” nr 7-8/2007

 5. Z. Meyer, M. Pluta: OPTIMIZATION OF TURBULENT VISCOSITY COEFFICIENT IN MODEL OF VERTICAL CIRCULATION FOR DENSITY STRATIFIED BASIN 10th Polish-German Seminar on Gdańsk 19 – 23 Sept. 2007

 6. Z. Meyer, T. Kozłowski: OSIADANIE GRUNTU ORGANICZNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH XV Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Tuczno 6-7 lipca 2007

 7. Z. Meyer, M. Kowalów, R. Bednarek: ZMIANY SPOSOBU WZMACNIANIA GRUNTÓW SŁABYCH NA OSTROWIE GRABOWSKIM W OPARCIU O BADANIA KONSOLIDACJI TORFÓW XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” Szczecin-Międzyzdroje 23-26 maja 2007

 8. W. Buchholz, R. Coufal, Z. Meyer, A. Kreft, W. Parzonka: WSTĘPNA OCENA WARUNKÓW ZAMULANIA JEZIORA DĄBIE V Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bednarczyka, Kraków-Przegorzały 30 maja – 1 czerwca 2007

 9. R. Coufal, Z. Meyer, W. Parzonka: OCENA OPORÓW RUCHU W KORYCIE DOLNEJ ODRY V Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych połączona z Jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora dr hab. inż. Tadeusza Bednarczyka, Kraków-Przegorzały 30 maja – 1 czerwca 2007

Wykaz publikacji za rok 2008

 1. Z. Meyer, A. Pozlewicz: ANALIZA PRĘDKOŚCI RUCHU PŁYNÓW W DWUWARSTWOWYM I JEDNOKIERUNKOWYM PRZEPŁYWIE STRATYFIKOWANYM XVI Seminarium naukowe regionalne problemy ochrony środowiska pn. Geotechnika w projektach regionalnych UE na obszarze estuariowym, Szczecin-Praga 12-14 czerwca 2008 r.

 2. Z. Meyer, R. Bednarek, M. Kowalów: WPŁYW ZMIAN PARAMETRÓW GRUNTOWYCH NA SZYBKOŚĆ KONSOLIDACJI TORFU XVI Seminarium naukowe regionalne problemy ochrony środowiska pn. Geotechnika w projektach regionalnych UE na obszarze estuariowym, Szczecin-Praga 12-14 czerwca 2008 r.

 3. Z. Meyer, T. Kozłowski: MODELOWANIE OSIADANIA GRUNTU ORGANICZNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH PODCZAS CYKLICZNEGO ZWIĘKSZANIA PRZEKAZYWANYCH OBCIĄŻEŃ XVI Seminarium naukowe regionalne problemy ochrony środowiska pn. Geotechnika w projektach regionalnych UE na obszarze estuariowym, Szczecin-Praga 12-14 czerwca 2008 r.

 4. Z. Meyer, T. Kozłowski: ORGANIC SOIL WITH ELASTO-PLASTIC PROPERTIES SETTLEMENT UNDER PERIODIC LOAD 11 baltic sea geotechnical conference - Geotechnics in Martime Engineering, Gdańsk 15-18 Sept. 2008

 5. Z. Meyer, R. Bednarek: ORGANIC SOIL REINFORCEMENT USING CONSOLIDATION IN LABORATORY TESTS 11 baltic sea geotechnical conference - Geotechnics in Martime Engineering, Gdańsk 15-18 Sept. 2008

 6. Z. Meyer, R. Bedanrek: PROGNOZOWANIE OSIADANIA GRUNTÓW SŁABYCH W OPARCIU O MODEL NIELINIOWY Czasopismo "Inżynieria Morska i Geotechnika" 4/2008

 7. Z. Meyer, M. Kowalów, A. Plucińska: MODELOWANIE OSIADAŃ PODŁOŻA SŁABEGO W OPARCIU BADANIA IN SITU Czasopismo "Inżynieria Morska i Geotechnika" 5/2008

 8. Z. Meyer, R. Bednarek: ANALIZA MODELI OSIADANIA GRUNTU ORGANICZNEGO Czasopismo "Inżynieria Morska i Geotechnika" 6/2008

 9. Z. Meyer, A. Krupiński: SEDIMENT TRANSPORT IN THE MIDDLE ODRA RIVER. VERIFICATION OF THE ACKERS-WHITE'S FORMULAE WITH REFERENCE TO BIG FLOWS Międzynarodowa Szkoła Hydrauliki, Krąg 23 - 26 Sept. 2008

 10. Z. Meyer, R. Bednarek: OOBLICZANIE OSIADANIA DŁUGOTRWAŁEGO TORFÓW NA PODSTAWIE BADAŃ LABORATORYJNYCH I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008

 11. Z. Meyer, T. Szczygielski, R. Bednarek: METODA OBLICZANIA OSIADANIA GRUNTU ORGANICZNEGO OBCIĄŻONEGO POPIOŁO-ŻUŻLAMI Konferencja EUROCOALASH Warszawa 6-7 X. 2008 r.

 12. Z. Meyer, T. Szczygielski, R. Bednarek: POPIÓŁ Z WĘGLA W INŻYNIERII GEOTECHNICZNEJ - UZDATNIANIE GRUNTÓW SŁABYCH Konferencja EUROCOALASH Warszawa 6-7 X. 2008 r.

 • Wykaz publikacji za lata 1992-1998.

  Wykaz publikacji za lata 2009-2011.