[Skład katedry] Katedra Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego w Szczecinie
Z. Meyer  

prof. dr hab. inż. Zygmunt MEYER

Kierownik Katedry Geotechniki

 

tel. 0048 91 449-45-01
e-mail:
meyer@zut.edu.pl

 

   W dniu 26 września na zgromadzeniu ogólnym w Rzymie profesor Zygmunt Meyer został wybrany do pełnienia zaszczytnej funkcji wiceprezydenta European Council of Engineers Chambers (ECEC). Jest to duże wyróżnienie zarówno dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jak i dla Katedry Geotechniki.
Panu Profesorowi Serdecznie gratulujemy.

    Prof. Zygmunt Meyer urodził się 9 maja 1944 roku. Studia wyższe ukończył na Politechnice Szczecińskiej, na Wydziale Budownictwa Lšdowego i Wodno-Melioracyjnego (obecny Wydział Budownictwa i Architektury), w marcu 1968 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa wodnego. Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem doc. dr inż. Stanisława Orlewicza. Tytuł pracy: "Projekt przystani pasażerskiej w Siekierkach". Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Politechnice Szczecińskiej. Początkowo przez rok na Asystenckich Studiach Przygotowawczych od kwietnia 1969 roku jak asystent w katedrze Budownictwa Wodnego. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Boczara. Tytuł pracy: "Hydrauliczne warunki dopływu wody do ujęcia usytuowanego w zbiorniku na dużej głębokości". Obrona odbyła się w listopadzie 1974 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Imperial College of Science and Technology University of London, jako stypendysta The British Council.

   Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej w lutym 1983 roku, za pracę pt. "Pionowa cyrkulacja w stratyfikowanym gęstościowo zbiorniku wywołana selektywnym ujęciem". Tytuł naukowy profesora nauk technicznych Profesor Meyer uzyskał w marcu 1992 roku z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy. Od 1 stycznia 1995 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w Politechnice Szczecińskiej. Od maja 1984 roku jest Kierownikiem Katedry Geotechniki Politechniki Szczecińskiej.

   Specjalność naukowa to budownictwo wodne i geotechnika. Osoba prof. Meyera w nauce wiąże się z inżynierią środowiska. Do niewątpliwych osiągnięć należy sformułowanie teorii pionowej cyrkulacji wody w stratyfikowanym gęstościowo zbiorniku (1982), sformułowanie mechanizmu wpływu wiatru na przepływy w rzece (1985) oraz opis hydraulicznych warunków transportu rumowiska w rzece nizinnej (1990). Największe dokonania w zakresie geotechniki, to teoria konsolidacji gruntów organicznych (1994). Prof. Meyer w latach 1991-1995 był kierownikiem projektu budowy Ciepłowni Geotermalnej w Pyrzycach k/Szczecina. Jest to pierwsza w Polsce w pełnej skali ciepłownia geotermalna, która w ciepło zaopatruje cały system miejski (16 tysięcy mieszkańców).

   Opublikował on 6 książek z zakresu inżynierii środowiska i ponad 300 prac naukowych w czasopismach naukowych oraz na konferencjach w kraju i za granicą. Był promotorem w 18 przewodach doktorskich. Cztery osoby z jego zespołu naukowego uzyskały stopnie naukowe doktora habilitowanego. Osiągnięcia te miały miejsce w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy kieruje Katedrą Geotechniki. O dynamice prac badawczych prowadzonych w Katedrze może świadczyć fakt, iż zajmuje ona czołowe miejsce w Uczelni, w rankingu najlepszych jednostek naukowych. Dodać trzeba, że będąc Dziekanem (w 1992 r.) wprowadził unikatowy w Polsce kierunek studiów "Inżynier Europejski" - European Civil Engineering Management. Studia te odbywają się w kraju i za granicš i cieszš się bardzo dużym powodzeniem. Projekt obejmuje uczelnie: Politechnika w Oldenburgu (Niemcy), Politechnika w Groningen (Holandia), Uniwersytet w Wolverhampton (Anglia), Uniwersytet w Kalmar (Szwecja), Uniwersytet w Arhus (Dania)

Prof. Meyer pełnił w Uczelni szereg funkcji. W latach 1979-1984 był Prodziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury , w latach 1984-90 Prorektorem Politechniki Szczecińskiej, w latach 1990-1996 Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury.

    Prof. Zygmunt Meyer kieruje od roku 1996 do chwili obecnej Studiami Podyplomowymi: Zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

    W latach 1984 - 1999 był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej, 1991-1998 dyrektorem Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Eko-Invest S.A. w Szczecinie, 1994-1999 przewodniczącym Wojewódzkiej Rady ds. Poszanowania Energii w województwie szczecińskim, w latach 1999-2002 Prezydentem Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie, 1999-2002 Rektorem założycielem niepublicznej uczelni: Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie, od 9 grudnia 2002 do 18 grudnia 2006 był Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i od 2007 : 2010 radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

   Prof. Z. Meyer jest członkiem następujšcych Towarzystw Naukowych międzynarodowych:

 • International Association for Hydraulic Research,
 • International Association for Soil Mechanics and Foundation Engineering,
 • International Geothermal Association,
 • The Association of Civil Engineering Faculties,
 • European Council of Civil Engineering, Standing Committee on Education and Training

     oraz krajowych:

 • Komitet Gospodarki Wodnej PAN,
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe,
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
 • Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej PAN,
 • Krajowa Komisja do Spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko,
 • Rada Naukowa IBW PAN w Gdańsku (2002-2010)
 • W latach 2010-2018 przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W kwietniu 2018 powierzono Mu zaszczytny tytuł Honorowego Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zachodniopomorska

        Prof. Zygmunt Meyer jest również Członkiem Kapituły Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku i autorem wniosku o nadanie medalu im. E. Kwiatkowskiego Politechnice Szczecińskiej. Wręczenie medalu nastąpiło podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Politechnice Szczecińskiej.

         Posiada uprawnienia budowlane:
  1) Do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. ZAP/0012/POOK/09,
  2) Uprawnienia Geotechniczne Certyfikat Nr 0065,
  3) Uprawnienia Geologiczne Nr VI-0318

     Za swoją pracę został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998).
  Żonaty, jedno dziecko syn Piotr.

 •