[Skład katedry] Katedra Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego w Szczecinie
R. Racinowski
 prof. dr hab. Roman Racinowski

 

tel. 0048 91 449-48-61
e-mail
racin@zut.edu.pl

 

   Urodził się 9 sierpnia 1935 roku w Lublinie. W latach 1952-1956 studiował kierunek Geografia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizując się w geomorfologii. Pracę magisterską pt. "Charakterystyka geomorfologiczna dorzecza Kosarzewki" wykonał pod kierunkiem prof. Henryka Maruszczaka. W latach 1956-1967 r. pracuje w Katedrze Geologii UMCS w Lublinie. W latach 1957-1958 odbył staż z zakresu petrografii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1961 z mineralogii w Instytucie Geologicznym w Warszawie. W 1964 r. na podstawie rozprawy pt. "Charakterystyka petrograficzna glin zwałowych Polski wschodniej", której promotorem był prof. Czesław Pachucki, uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS stopień doktora nauk przyrodniczych. W latach 1967-1969 pracował w Instytucie Geologicznym (Zakład Geologii Wybrzeża) w Szczecinie. Od sierpnia 1969 r. rozpoczął pracę w Politechnice Szczecińskiej, Wydział Budownictwa i Architektury, w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (obecnie Katedra Geotechniki). W 1974 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, na podstawie kolokwium oraz rozprawy pt. "Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk geograficznych w zakresie geologii czwartorzędu. Kieruje zespołami badawczymi zajmującymi się lokalizacją składowisk nieczystości na terenie woj. szczecińskiego, oraz kompleksowym opracowaniem geologiczno-inżynierskim i hydrogeologicznym ochrony brzegu morskiego między Niechorzem a Trzęsaczem. Od roku 1975 do 1980 był zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Wodnej PS, a w latach 1978 do 1980 był prodziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury PS. W latach 1975-1980 brał udział w pracach zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Województwa w Szczecinie, a w latach 1975-1978 był członkiem Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewodzie Szczecińskim. W latach 1980-1984 pracuje w Uniwersytecie Śląskim, Wydział Nauk o Ziemi, Instytut Geografii, którego był dyrektorem w latach 1981-1983. Później pracuje na tym Wydziale w Katedrze Paleogeografii i Litologii Czwartorzędu, będąc kierownikiem Zakładu Litogenezy Antropogenu. W roku 1984 powrócił do pracy w Politechnice Szczecińskiej, Zakład Geotechniki (obecnie Katedra Geotechniki). W dniu 1 lipca 1989 r. nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych. W latach 1985-1992 był członkiem "Rady ds. Ochrony Brzegu Morskiego Urzędów Morskich". W latach 1989-1992 współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczna w Słupsku, a od 1992 r współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim.

Od roku 1972 uczestniczy w pracach sekcji Geologii i Geofizyki Morskiej (dawniej Sekcja Geol.-Geogr.) Komitetu Badań Morza PAN (członek w latach 1987-90). W latach 1975-1981 i 1990-1997 był członkiem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. W Komitecie tym od 1975 r. działa czynnie w Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych.

W roku 1982 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1987 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1986 otrzymał Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej. W roku 1975 i 1979 otrzymał Nagrody Ministra NSWiT stopnia III, a w roku 1988 nagrodę Ministra Edukacji Narodowej stopnia II. W roku 1998 odznaczony został Złotą Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W roku 2005 otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

CHARAKTERYSTYKA DZIALALNOŚCI NAUKOWEJ

Litologia osadów czwartorzedowych i metodyka ich badań laboratoryjnych. Wykorzystanie wyników badań uziarnienia do rangowej oceny litodynamicznej środowisk prądowych (głównie strefy brzegowej morza). Wykorzystanie wyników badań minerałów ciężkich do charakterystyki litogenetycznych osadów pyłowych (głównie lessów). Zastosowanie metod litostatystycznych do interpretacji litostratygraficznej, litogenetycznej i litodynamicznej osadów czwartorzędowych. Geologiczno-inżynierska waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski do celów przestrzennego zagospodarowania. Ustalanie wpływu inżynierskiej działalności człowieka na środowisko geologiczne.

Wykaz ważniejszych publikacji.