[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

dr hab. inż., prof. nadzw. Ryszard COUFAL
 
 1. Coufal R., Lupa H., Puchała S., (1981): Modelowanie elektroanalogowe metodą rozwiązywania złożonych problemów filtracji, Materiały z Sympozjum Naukowego z okazji XXXV-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 38-45

 2. Coufal R., (1983): Określenie wielkości parowania ze swobodnej powierzchni zbiorników z przykładowym zastosowaniem niektórych zależności, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 205, Badania Hydrauliczne (4), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 24-41

 3. Coufal R., (1985): Zbieżność elementów siatek hydrodynamicznych pól przepływu filtracyjnego uzyskanych na modelach analogowych ciągłym i dyskretnym, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 256, Badania Modelowe, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin, s. 5-19

 4. Geologia Inżynierska z Elementami Petrografii i Hydrogeologii, Wprowadzenie do ćwiczeń, (1987, 1990): pod redakcją naukową R. Racinowskiego, rozdział 22: R. Racinowski, R. Coufal: Prognoza zmian zwierciadła wody podziemnej wywołana pompowaniem, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 374-414

 5. Coufal R., Lupa H., Safanów J., (1989): Określenie przebiegu krzywej depresji w obwałowaniu mokrych składowisk popiołów podstawą optymalizacji rozwiązań technicznych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 389, Hydraulika i Hydrologia, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 23-45

 6. Coufal R., Racinowski R., (1991): Znaczenie ustalania elementów wiodących w zbiorach niektórych cech litologicznych rumowiska brzegu morskiego, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 451, Katedra Geotechniki Nr 1, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 3-21

 7. Coufal R., (1991): Wpływ tarcia wiatru o powierzchnię wody na ruch rumowiska w cieku, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 451, Katedra Geotechniki Nr 1, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 129-141

 8. Coufal R., (1992): Analiza ruchu rumowiska w ujściowym odcinku Odry, Materiały Sesji Naukowej z okazji 45-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury, PN PS Nr 474, Katedra Geotechniki Nr 3, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, s. 67-83

 9. Coufal R., (1992): Ruch rumowiska w ujściowym odcinku Odry, XII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Polska Akademia Nauk, Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku, Międzyzdroje, s. 133-139

 10. Meyer Z., Coufal R., (1992): Analiza ruchu rumowiska w rzece z uwzględnieniem wpływu naprężeń wiatrowych na powierzchni wody, Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 2, s. 65-69

 11. Coufal R., (1992): Sediment transport analysis at lower eastern Odra river in period from 20-th June to 16-th July 1991, Proceedings of the Second International Seminar on Environment Protection, Regional Problems, Kalmar, Sweden, s. 35-49

 12. Rozprawa doktorska: Ryszard Coufal: Model matematyczny ruchu rumowiska w ujściowym odcinku rzeki uwzględniający oddziaływanie wiatru, Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Promotor: prof. dr hab inż. Zygmunt Meyer, Szczecin 1992

 13. Meyer Z., Coufal R., (1993): Wind shear stress affected sediment transport at river mouth, International Congress of Hydro-Science Engineering ICHE '93, Washington, United States of America, s. 1749-1756

 14. Coufal R., (1993): Dynamika dna rzeki Odry w rejonie granicznym Odra-Szprewa, II Krajowa Konferencja Gospodarki Wodnej, Tom 2, temat 2, Ustroń, Wyd. Narodowej Fundacji Gospodarki Wodnej, s. 59-68

 15. Coufal R., (1993): Wykorzystanie zmodyfikowanej metody Ackersa-White'a do określenia dynamiki dna rzeki Odry w biegu środkowym i dolnym w różnych warunkach hydrodynamicznych, XIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, Kraków-Szczyrk, Wyd. IBW PAN w Gdańsku, s. 83-99

 16. Coufal R., (1993): Numeric model of sediment transport in Odra river estuary during flood wave passage, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska ujścia Odry", Szczecin, Wyd. Instytutu Morskiego, s. 99-106

 17. Meyer Z., Coufal R., (1993): Numerical simulation of the Odra river bottom dynamics km's 550-577, Proceedings of the Third International Seminar on Environment Protection - Regional Problems, vol. 1, Międzyzdroje, s. 63-75

 18. Racinowski R., Dobrzyński S., Coufal R., (1993): Wybrane aspekty geologiczne planowania i realizacji osadnictwa w rejonie nadmorskim, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze Nr 9c, Geografia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, s. 21-41

 19. Coufal R., (1993): Intense river-bed widening affected bottom dynamics, Proceedings of the Third International Seminar on Environment Protection - Regional Problems, vol. 1, Międzyzdroje, s. 63-75

 20. Coufal R., (1993): Wpływ wezbrań odmorskich na ruch rumowiska w ujściu rzeki Odry, Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 6, s. 263-268

 21. Coufal R., (1993): Wpływ połączenia zbiornik-rzeka na ruch rumowiska, Konferencja Naukowa "Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej", Poręba k/Myślenic, Wyd. Politechniki Krakowskiej, s. 281-288

 22. Coufal R., (1993): An idea of numerical model of bottom shape behind the weir across the stream, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska ujścia Odry", Szczecin, Wyd. Instytutu Morskiego, s. 93-99

 23. Coufal R., (1994): Wind affected sediment transport in a mouth of the Odra river, Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 58, s. 41-61

 24. Coufal R., (1994): Numerical modelling of river bottom dynamics based on modified Ackers-White method, 5-th Conference "Problems of Hydroengineering", Wrocław-Szklarska Poręba, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 24-37

 25. Meyer Z., Buchholz W., Coufal R., (1994): Sediment transport in the mouth section of Odra river, 5-th German-Polish Seminar on Coastal and Estuary Dynamics, Vilm, Universität Hamburg, Germany, s. 147-179

 26. Coufal R., (1994): Determination of mean velocity and shear velocity distribution for river bed model purposes down-stream the river, Procedings of the Fourth International Seminar on Environmental Protection - Regional Problems, Szczecin, s. 101-108

 27. Coufal R., (1994): Numerical model of river bed dynamics with regard to time dependent changes of sediment composition, Proceedings of the Fourth International Seminar on Environmental Protection - Regional Problems, Szczecin, s. 109-121

 28. Meyer Z., Coufal R., (1994): Analysis of surface wind back water currents extention in the Odra river estuary. Part I: A hydraulic analysis, III International Scientific Conference "Problems of hydrodynamics and water management of river outlets with a special regard to Odra river outlet, Maritime Institute of Szczecin

 29. Coufal R., (1995): Analiza zmian współczynnika szorstkości w ujściowym odcinku rzeki Odry, Konferencja Naukowa "Przyrodniczo-rolnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej, Wrocław-WWojnowice, 17-18 października, s. 25-35

 30. Meyer Z., Coufal R., (1995): Range of surface wind back flows influence on hydrodynamics of the river, Procedings of the Fiveth International Seminar on Environmental Protection - Regional Problems, Szczecin

 31. Meyer Z., Coufal R., (1995): Zmiana współczynników turbulencji w rzece Odrze z uwzględnieniem wpływu wiatru, Konferencja Naukowa dedykowana prof. J. Boczarowi pt. "Modelowanie przepływów i jakości wód", Szczecin, 26 października

 32. Meyer Z., Coufal R., (1995): Zmiany położenia dna w ujściu rzeki Odry określone metodą Ackersa-White'a z uwzględnieniem oddziaływania wiatru, Konferencja Naukowa "Przyrodniczo-rolnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej, Wrocław, 17-18 października

 33. Meyer Z., Coufal R., (1995): Wpływ przypowierzchniowego wstecznego prądu wiatrowego na naprężenia styczne przy dnie, II Konferencja Naukowa "Współczesne problemy inżynierii wodnej" Kraków, listopad

 34. Coufal R. (1995): Sediment transport in the Odra mouth, in: Hydraulic problems of Odra river outlet, edited by Z. Meyer, Polish Academy of Sciences, Hydroenginering Institute Gdańsk, s. 56-73

 35. Praca habilitacyjna: R. Coufal: Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska, Prace Naukowe Politechniki Szczecinskiej nr 515, Szczecin 1995

 36. Z. Meyer, R. Coufal (1996): Wind effected on sediment transport in river mouth, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk, s. 323-330

 37. R. Coufal (1996): Sea surge influence on sediment transport in Lower Odra river, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk, s. 73-78

 38. R. Coufal (1996): Bottom dynamics in the mouth section of Odra river, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk, s. 55-72

 39. Z. Meyer, R. Coufal (1996): Surface wind back water currents characteristics in the Odra river estuary, International Conference Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Gdańsk, s. 313-322

 40. Z. Meyer, R. Coufal (1996): Sediment transport in river mouth: sea wind surge influence, Problems of Hydroengineering 6-th Conference, Wrocław-Szklarska Poręba, s. 186-195

 41. R. Coufal (1996): Adaptation of EXPERT program for forecasting at Odra river bed section dynamics, Polish Academy of Sciences, Comm. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin, s. 77-84

 42. B. Cedro, R. Coufal, R. Racinowski (1996): Petrographics and mineral sediment features of the Odra between the Nysa Łużycka mouth and Słubice, Polish Academy of Sciences, Comm. of Civil Eng., Seminar on Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin, s. 19-32

 43. R. Coufal, Z. Meyer (1996): Modelowanie spiętrzeń wiatrowych w ujściowym odcinku rzeki, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno, s. 117-123

 44. R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer (1996): Optymalizacja warunków pracy jazu w Widuchowej, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno, s. 123-129

 45. R. Coufal (1996): Sezonowe zmiany składu granulometrycznego rumowiska wleczonego w Odrze, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno, s. 107-113

 46. R. Coufal, J. Cichocki (1996): Wybrane charakterystyki rumowiska wleczonego Odry, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Grodno, s. 113-117

 47. R. Coufal, M. Pluta, Z. Meyer (1996): Optimisation of Widuchowa weir operating conditions, IV International Conference on Hydrodynamics and Hydrogeology for Rivers' Mouth with special Regard to Odra River Mouth, Szczecin, s. 56-63

 48. R. Coufal, Z. Meyer (1996): Rozdział strumienia rumowiska w węźle hydraulicznym, Część I: Model obliczeniowy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne problemy Inżynierii Środowiska Wodnego, Szczecin, s. 109-114

 49. R. Coufal, Z. Meyer (1997): Optymalizacja formuły określającej wpływ wiatru na przepływy w ujściu rzeki, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1, s. 36-38

 50. R. Coufal (1997): Analiza wpływu przyjęcia parametru "a" w modelu turbulencji na elementy hydrauliczne przepływu w warunkach oddziaływania wiatru, III Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej, Wisła, s. 252-260

 51. R. Coufal, Z. Meyer, A. Roszak (1997): Sediment transport division at river bifurcation, 9th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Kraków, s. 597-607

 52. Z. Meyer, R. Coufal (1997): Krzywa spiętrzenia z uwzględnieniem naprężeń wiatrowych na powierzchni wody, III Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Inżynierii Wodnej, Wisła, s. 346-357

 53. R. Coufal, M. Kowalów (1997): Dynamika zmian odcieków ze składowiska odpadów "Pomorzany" w Szczecinie w aspekcie zmiennych stanów wody w Odrze, V Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Koszalin-Kołobrzeg, s. 199-210

 54. R. Coufal (1997): Changes in granulometric content and selected characteristics of tracted sediments of Odra river, Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin, s. 29-36

 55. R. Coufal, Z. Meyer (1997): Badanie zależności pomiędzy natężeniem przepływu a średnicą miarodajną dla odcinka Odry Środkowej, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Gdańsk-Sobieszewo, s. 77-82

 56. R.Coufal, Z. Meyer, A. Roszak (1997): Rozdział strumienia rumowiska w rozwidleniu rzeki w warunkach przepływu wielkich wód na przykładzie węzła w Widuchowej na dolnej Odrze, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Gdańsk-Sobieszewo, s. 83-89

 57. Z. Meyer, R. Coufal, M. Kucnerowicz-Jakubowska, L. Piasecki (1997): Wał przeciwpowodziowy z zastosowaniem mieszanki popiołowo-cementowej, Konferencja Naukowo-Techniczna Gospodarcze wykorzystanie popiołów i gipsu z energetyki, Międzyzdroje, s. 77-83

 58. R. Coufal, Z. Meyer, A. Roszak (1997): Methods of flow determination of sediment stream at a river bifurcation, 7-th German-Polish Seminar Modelling of hydrodynamic processes in lower Odra River, Ückermü nde, Germany, s. 115-135

 59. M. Pluta, R. Coufal, Z. Meyer (1997): Transformation of the Odra flood waves at Widuchowa weir, 7-th German-Polish Seminar Modelling of hydrodynamic processes in lower Odra River, Ückermü nde, Germany, s. 83-95

 60. R. Coufal, W. Kotiasz, Z. Meyer (1997): Study of the relationship between the flow intensity and sediment diameter for the section of middle Odra, 7-th German-Polish Seminar Modelling of hydrodynamic processes in lower Odra River, Ückermü nde, Germany, s. 137-147

 61. Kwapiszewski, K. Jastrzębska-Lampart, J. Kurnatowski, R. Coufal (1997): Mőglichkeiten der verbesserung der schiffehrtsbedingungen auf der Grenzoder, in Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft, Schiffahrts-Verlag "Hansa", Hamburg, s. 58-62

 62. Z. Meyer, R. Coufal, W. Kotiasz (1998): Basic concept of evaluation of flow elements in river with movable bed, 7-th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin, s. 241-251

 63. Z. Meyer, R. Coufal, A. Roszak (1998): Division of sediment transport rate in river bifurcation, , 7-th Seminar on Problems of Geoengineering in Odra river mouth, Szczecin, s. 185-203

 64. R. Coufal: Bed changes and sediment transport at river mouth, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika nr 23, Gdańsk 1997

 65. R. Coufal, R. Racinowski (1998): Charakter litodynamiczny nurtu niżowego odcinka Odry określany na podstawie wskaźników uziarnienia, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 4, s. 174-180

 66. R. Racinowski, R. Coufal B. Cedro, (1998): Charakterystyka petrograficzno-mineralna rumowiska nurtu Odry niżowej na odcinku km 542,3-584,1, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 4, s. 180-186

 67. R. Racinowski, R. Coufal (1998): Porównanie parametrów uziarnienia rumowiska z nurtu Odry powyżej jazu w Widuchowej km 704,3 z lat 1991 i1997, II Ogólnopolskie sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Kiekrz k/Poznania, s. 281-287

 68. R. Coufal (1998): Wały przeciwpowodziowe według tradycyjnych technologii - wady i zalety, Seminarium Naukowo-Techniczne "Wały przeciwpowodziowe popiołowo-cementowe", Opole, s. 5-21

 69. R. Racinowski, R. Coufal (1998): Geologia inżynierska dla Studentów kierunku Budownictwo, Wyd. Politechniki Szczecińskiej

 70. Z. Meyer, R. Coufal, W. Kotiasz (1998): Influence of the sediment transport on the steady water flow in the river, 3-rd International Conference on Hydro-Science and -Engineering, Cottbus/Berlin, Germany, abstract p. 71

 71. R. Coufal, Z. Meyer, A. Roszak (1998): Analysis of flow division at Widuchowa bifurcation during 1997 flood, 3-rd International Conference on Hydro-Science and -Engineering, Cottbus/Berlin, Germany, abstract p. 72

 72. R. Coufal, W. Kotiasz, Z. Meyer (1998): Longitudinal river bed formation under stable sediment transport, 3-rd International Conference on Hydro-Science and -Engineering, Cottbus/Berlin, Germany, abstract p. 73

 73. R. Coufal (1998): Model infiltracji wody na terenie rekultywowanym z zastosowaniem popioło-żużli, Seminarium Techniczne Makroniwelacje i rekultywacje z zastosowaniem popioło-żużli z energetyki, Nowe Czarnowo

 74. R. Coufal, W. Kotiasz, Z. Meyer (1998): Wpływ zabudowy regulacyjnej rzeki na zmiany położenia dna wywołane transportem rumowiska, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja, s. 51-57

 75. R. Coufal, Z. Meyer (1998): Wpływ wiatru na spiętrzenie wód powodziowych w ujściu Odry, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja, s. 57-63

 76. R. Coufal, Z. Meyer, A. Roszak (1998): Określenie przepływu i strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym w warunkach ruchomego dna, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Zawoja, s. 113-119

 77. R. Coufal, Z. Meyer, W. Kotiasz (1998): Wykorzystanie metody Ackersa-White'a do obliczania przegłębień pomiędzy filarami mostowymi w warunkach wielkich wód, Konferencja naukowo-techniczna "Powódź '97", Wisła, s. 75-87

 78. R. Coufal (1998): Rola państwowych i prywatnych użytkowników w rozwoju śródlądowych dróg wodnych, Seminarium naukowo-techniczne "Osiągnięcia XXIX Międzynarodowego Kongresu Żeglugi PIANC Haga 1998", Gdańsk

 79. R. Coufal (1998): Projektowanie i użytkowanie budowli morskich ze szczególnym uwzględnieniem degradacji konstrukcji betonowych, Seminarium naukowo-techniczne "Osiągnięcia XXIX Międzynarodowego Kongresu Żeglugi PIANC Haga 1998", Gdańsk

 80. R. Coufal (2012): Modelowanie dynamiki dna ujścia rzeki nizinnej PWN Warszawa 2012