[Skład katedry] Katedra Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego w Szczecinie
R. Coufal  

prof. dr hab. inż. Ryszard COUFAL

Kierownik Katedry Geotechniki
kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii

 

tel. 0048 91 449-43-71
e-mail
coufal@zut.edu.pl

 

 

    Urodzony 30 czerwca 1950 roku w Szczecinie.
Studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego Politechniki Szczecińskiej w Szczecinie (1968-1973).

    Praca zawodowa od 1 listopada 1973 roku początkowo w Zakładzie Melioracji Wodnych Instytutu Inżynierii Wodnej Politechniki Szczecińskiej, następnie jako asystent, starszy asystent oraz specjalista do spraw dydaktyki w Zakładzie Hydrotechniki IIW PS. Od 15 lutego 1991 roku w Katedrze Geotechniki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w charakterze kierownika Laboratorium Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, potem adiunkta w Zakładzie Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Od 1997 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Wybrany na Prorektora do spraw Organizacji i Rozwoju Uczelni na kadencję 1999-2002.
    16 grudnia 1992 roku Rada Wydziału Budownictwa i Architektury PS nadała mi stopień naukowy doktora nauk technicznych po przedstawieniu i publicznej obronie rozprawy pt.: Model matematyczny ruchu rumowiska w ujściowym odcinku rzeki uwzględniający oddziaływanie wiatru. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer.
    Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej z dnia 19 kwietnia 1996 roku, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem "Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska" - uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwo - hydraulika, zatwierdzony decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 listopada 1996 roku.
    1 listopada 1997 roku mianowany na czas określony (do 31 października 2002) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
    Autor ponad 80 prac naukowych (wykaz ważniejszych publikacji w załączeniu).
    Przez cały czas pracy zawodowej prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obejmujących budownictwo wodne i geotechnikę, szeroko współpracując z gospodarką narodową i państwową administracją wodną.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000).
W 2014 roku uzyskał tytuł Profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

    Prywatnie - żonaty od 1972 roku (żona Małgorzata), jedna córka Wanda; hobbysta fajczarz (założyciel Maritime Pipe Club of Szczecin, kolekcjoner fajek i akcesoriów fajczarskich).

Wykaz publikacji za lata 1975-2012.