[Strona Główna] Katedra Geotechniki ZUT w Szczecinie

 

dr hab. Marek TARNAWSKI
 
 1. M. Tarnawski, M. Ura.: - Interpretowanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych na podstawie wyników sondowań statycznych i dynamicznych. , Przegl±d geologiczny nr 10/2/2014; 715-720

 2. M. Tarnawski, M. Ura.: Pressuremeter test as the only characterization tool for very dense sands. Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.Paris 2013, Parallel session ISP 6 ,

 3. M. Tarnawski.: Etapowanie badań podłoża zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego., Geoinżynieria nr 3/2013, 60 - 70

 4. M. Tarnawski.: Awarie budowli posadawianych na iłach. , XXVI Konferencja naukowo-techniczna Awarie Budowlane. Międzyzdroje 2013, 441 - 450

 5. M. Tarnawski.: Geotechnical Failures Caused by Human Errors. , 7th Int. Conf. on Cased Histories in Geotechnical Engineering. Paper No.1.02a, Wheeling (Chicago) 2013

 6. M. Tarnawski.: Badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne w ¶wietle nowych przepisów prawa geologicznego i budowlanego., XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. ; Tom II, 199 – 224, Wisła 2012

 7. M. Tarnawski.: Badania geotechniczne w ¶wietle aktualnych przepisów prawa. Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2012, Monografia XX Regionalne Problemy Inżynierii ¶rodowiska. Zachodniopomorski

 8. M. Tarnawski.: Badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne podłoża na potrzeby budowy dróg w ¶wietle nowych przepisów prawa geologicznego i budowlanego Cz. II.,, Drogi nr 9/2012; s. 27-38

 9. M. Tarnawski.: Badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne podłoża na potrzeby budowy dróg w ¶wietle nowych przepisów prawa geologicznego i budowlanego Cz. I.,, Drogi nr 7-8/2012; s. 33-45

 10. M. Tarnawski.: Metody badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy dróg. Konferencja Podłoże i fundamenty budowli drogowych., Kielce maj 2012; s. 3-32.

 11. M. Tarnawski, M. Ura.: - Porównanie wyników sondowań statycznych CPT i dynamicznych DPSH w gruntach niespoistych. , Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/2012; s. 38-42.

 12. M. Tarnawski, M. Ura.: Wyniki sondowań i badań presjometrycznych w bardzo zagęszczonych piaskach. , Materiały na XIX Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Inżynierii ¶rodowiska. Szczecin, grudzień 2011, s. 95-101.

 13. M. Tarnawski, M. Ura, U. Sykuła.: Problemy z nazewnictwem gruntów spoistych według normy PN-EN ISO 14688. , Biuletyn PIG Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce nr 466(2)/2011, s. 423-428.

 14. M. Tarnawski.: Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych. , Zapol Szczecin 2011

 15. M. Tarnawski.:Geotechniczne przyczyny awarii budowlanych w statystyce. ,XVIII Seminarium Naukowe Regionalne Problemy Inżynierii ¶rodowiska. Szczecin, 25.06.2010, s. 147-156.

 16. M. Tarnawski.:O potrzebie weryfikacji interpretacji wyników sondowań dynamicznych w gruntach niespoistych. , Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010., s. 441-443.

 17. M. Tarnawski.: Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego „Geoprojekt Szczecin” Czę¶ć III. ,Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2010, s. 447-451.

 18. M. Tarnawski.: Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego „Geoprojekt Szczecin” Czę¶ć II. ,Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1/2010, s. 50-53.

 19. M. Tarnawski.: Historia Przedsiębiorstwa Geologicznego „Geoprojekt Szczecin” Czę¶ć I. , Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/2009, s. 479-481.

 20. M. Tarnawski.: Instruction for soil investigations based on Menard foundation design rules. , 11th Baltic Sea Geotechnical Conference (vol. 1), Gdańsk 2008

 21. M. Tarnawski.: Rozwój przedsiębiorstwa geotechnicznego na przykładzie firmy „Geoprojekt Szczecin”. , XVII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony ¶rodowiska. Międzyzdroje, 25 maja 2009, s. 105-113.

 22. M. Tarnawski.: Geologia inżynierska i geotechnika: koegzystencja czy współpraca? Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce. , III Ogólnopolskie Sympozjum w Puszczykowie k/Poznania; Geologos nr 11, 2007, s. 574-581.

 23. M. Tarnawski, T. Tarnawski.: Przyszło¶ć map geologiczno – inżynierskich. , III Ogólnopolskie Sympozjum w Puszczykowie k/Poznania; Geologos nr 11, 2007, s. 583-593.

 24. M. Tarnawski, T. Tarnawski.: Zastosowanie presjometru w badaniach gruntu., PWN, Warszawa, 2007.

 25. M. Tarnawski, T. Tarnawski.: The Problem of Discontinuity of Settlement Values Computed According to the Ménard Pressuremeter Approach., Archives of Civil Engineering. Polish Academy of Sciences, Warszawa LII, 3, 2006, s. 519-544.

 26. M. Tarnawski, Z. Frankowski, D. Dudycz.: Pressuremeter: the enfant terrible of Polish geotechnics., ISP5 – Pressio 2005 International Symposium 50 years of pressuremeters, Marne-la-Vallée Vol. 2, 2005, s. 445-454

 27. M. Tarnawski, T. Tarnawski.: “PRESJOMETR 2.0”: a comfortable and prospective tool for pressuremeter test interpretation., ISP5 – Pressio 2005 International Symposium 50 years of pressuremeters, Marne-la-Vallée Vol. 1, 2005, s. 369-376.

 28. M. Tarnawski.:The Perfect Ménard Pressuremeter Curve., Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics; Polish Academy of Sciences, Gdańsk Vol. LI No. 4, 2004, s. 387-402.

 29. M. Tarnawski.: Shapes of Ménard Pressuremeter Curves., Proc. 13th Reg. African Conf. of Soil Mech. and Geotech. Eng.: “The Involvement of Geotechnical Engineering in Infrastructure Development in Africa”. Marrakech, Morocco, Dec. 8 – 11, 2003, s. 183-190.

 30. M. Tarnawski.: Problemy interpretacji wyników badań presjometrem Ménarda., XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3-4/2003, s. 163-167.

 31. M. Tarnawski.: Optymalne wyposażenie przedsiębiorstwa geotechnicznego w ¶wietle projektu normy PN-B-04452 „Geotechnika. Badania polowe”, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001, s. 272-274.

 32. M. Tarnawski,T. Tarnawski, M. Tarnawska.: Ocena wpływu dokładno¶ci ustalania rodzaju i zagęszczenia gruntu niespoistego na obliczeniow± no¶no¶ć prefabrykowanych pali żelbetowych, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2001, s. 274-277.

 33. M. Tarnawski.: Geologia inżynierska a geotechnika., Przegl±d Geologiczny nr 11/2000, s. 981-987.

 34. M. Tarnawski.: Przykłady zastosowań autorskich programów komputerowych w przedsiębiorstwie geologicznym., Problemy Geotechniczne Obszarów Przymorskich; XII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Szczecin - Międzyzdroje 2000

 35. M. Tarnawski.: Do¶wiadczenia „Geoprojektu Szczecin” w stosowaniu presjometru w badaniach inżyniersko – geologicznych., Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce; II Ogólnopolskie Sympozjum w Kiekrzu k/Poznania 1998

 36. M. Tarnawski.: „Geoprojekt Szczecin” Ready for Every Emergency; A Picture of Geological Company., Problems of Geoengineering in Szczecin Region, Szczecin 1996, s. 143-145.

 37. M. Tarnawski, A. Mróz.: Opis programu PRESJOMETR., I Warsztaty naukowe Problemy Komputerowe w Geologii, Materiały konferencyjne, Kraków 24-25 wrze¶nia 1996, s.53-60.

 38. M. Tarnawski.: Relations between pressuremeter parameters., II Międzynarodowe seminarium na temat ochrony ¶rodowiska – Problemy regionalne, Kalmar (Szwecja) 1992, s. 101-106.

 39. M. Tarnawski.: Przyczynek do waloryzacji terenów wytypowanych do intensywnego zagospodarowania (WOC i SSE) w rejonie uj¶cia Odry., I Sejmik Ekologiczny PTPNoZ Oddział Zachodniopomorski, Szczecin 1990, s. 23-29.

 40. M. Tarnawski.: Nowe parametry oceny no¶no¶ci podłoży organicznych., Problemy badawcze i Utylitarne Geosfery Pomorza i Bałtyku Południowego, Szczecin 1989, s. 145-158.

 41. M. Tarnawski.: Genesis of Lower Odra River Valley as a Factor for Estimating its Engineering Geological Conditions., Bulletin of the International Association of Engineering Geology No 37, Paris 1988, s 143-148.

 42. M. Tarnawski.: Parametr wiod±cy dla gruntów organicznych.Geologia i geotechnika na usługach budownictwa., „Geoprojekt” Warszawa, 1987, s. 71-87

 43. M. Tarnawski.: Błędy w badaniach presjometrycznych., Przegl±d Geologiczny nr 1/1985, s. 38-41

 44. M. Tarnawski, J. Junik.: Badania presjometryczne gruntów organicznych konsolidowanych nasypem., Inżynieria Morska nr 4/1984, s.168-169

 45. M. Tarnawski.: Inżyniersko – geologiczna charakterystyka gruntów organicznych doliny Dolnej Odry., Praca doktorska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Warszawa 1984

 46. M. Tarnawski.: Badania geologiczno – inżynierskie gruntów słabono¶nych w dolinie Dolnej Odry., Przewodnik LV Zjazdu PTG Szczecin, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1983, s. 178-180

 47. M. Tarnawski.: Working with pressuremeter., (skrypt dla celów szkoleniowych; archiwum GEOTEK OY Helsinki), 1983

 48. M. Tarnawski.: Wykorzystanie badań presjometrycznych dla rejonizacji geologiczno – inżynierskiej., Inżynieria Morska nr 2/1983, s.254-256.

 49. M. Tarnawski.: Interpretacja wyników sondowań w gruntach niespoistych., Inżynieria Morska nr 1/1983, s. 202-204.

 50. F. T. Skała,M. Tarnawski.: Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych., Przegl±d Geologiczny nr 9/1982, s. 480-482.

 51. F. T. Skała,M. Tarnawski.: Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowi±cych podłoże budowlane. , Przegl±d Geologiczny nr 2/1981, s. 82-84.

 52. M. Tarnawski, E. Tarnawska.: Ilo¶ciowa ocena warunków geologiczno – inżynierskich dla potrzeb planowania przestrzennego. , Inżynieria Morska nr 9/1980, s. 332-336.

 53. M. Tarnawski.: Specyfika badań geologiczno – inżynierskich i technicznych badań podłoża gruntowego na obszarze doliny dolnej Odry w rejonie Szczecina. Inżyniersko – geologiczne problemy badań pokrywy czwartorzędowej w Polsce (materiały na naradę). , Wydawnictwa Geologiczne Warszawa, 1980, s. 191-196.

 54. E. Tarnawska, M. Tarnawski.: Nowe ujecie geologiczno – inżynierskiej oceny terenów dla potrzeb planowania przestrzennego. Przygotowanie terenów w rejonie uj¶cia Odry dla celów techniczno – budowlanych i rolniczych, Czę¶ć I. , Szczecin, 7 czerwca 1979 r., s. 71-75.

 55. E. Tarnawska, M. Tarnawski.: Analiza wyników obliczeń normowych obci±żeń jednostkowych podłoża na podstawie parametrów geotechnicznych ustalonych metod± „B”. , Przegl±d Geologiczny nr 8/1979, s. 450-452.

 56. M. Tarnawski.: Warunki sedymentacji czerwonego sp±gowca w okolicach Rawicza. , Przegl±d Geologiczny nr 1/1979, s. 6-9.