[Strona Główna] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

 

dr. Leszek J. KASZUBOWSKI

1. Fedorowicz S., Kaszubowski L., (1982). Wyniki analiz geochemicznych i chronologia radiowęglowa osadów dennych Zalewu Wiślanego.(Results of geochemical analysis and the radio-carbon chronology of the botoom sediments of the Vistulian Lagoon, English Summary )  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Geografia.

2. Uścinowicz Sz., Zamorski J., Kotliński R., Kaszubowski L., (1984). Litofacje osadów Bałtyku Południowego. (Lithofacies of the southern Baltic sediments, in Polish) Materiały Konferencji Naukowej „Geologia Bałtyku Południowego i Regionu Szczecińskiego”, Gdańsk.

3. Kaszubowski L., (1986). Podłoże i osady czwartorzędu na obszarze pomiędzy Rynną Słupską, a Ławicą Osetnicką w świetle badań sejsmoakustycznych. (Substrate and the Quaternary deposits in the area between Słupsk Channel and Osetnik Bank in the light of seismoacustic investigations, English Summary) Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 322, Geotechnika II.

4. Kaszubowski L., (1987a). Rozwój paleogeograficzny obszaru pomiędzy jeziorem Sarbsko, a Jeziorem Żarnowieckim w holocenie w świetle badań litologicznych (Paleogeographical development of the area between the Sarbsk Lake and Żarnowiec Lake in the Holocene,revealed by lithological research). Maszynopis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

5. Kaszubowski L., (1987b). Holocen Mierzei Dziwnowskiej (The Holocene of the Dziwnów Spit, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 357, Geotechnika III.

6. Kaszubowski L., (1987c). System EG.G przeznaczony do ciągłego profilowania sejsmoakustycznego dna morskiego (Application of the system EG.G to continuous seismoacustic profiling of the marine bottom, English Summary). Inżynieria Morska nr 1.

7. Kaszubowski L., (1987d). Możliwości zastosowania badań sejsmoakustycznych w rozpoznaniu geologicznym i geotechnicznym dna polskiego Bałtyku (Application of seismoacustic investigations in geological and geotechnical research of the bottom of the Polish Baltic, English Summary). Inżynieria Morska nr 3.

8. Kaszubowski L., (1988a). The Holocene transgression of the Baltic Sea on the middle sea coast in Poland. International Symposium on: Theoretical and applied aspects of coastal and shelf evolution, past and future, September 19-24, The Netherlands.

9. Kaszubowski L., (1988b). Holoceńska pokrywa osadowa Mierzei Dziwnowskiej (Holocene sedimentary cover of the Dziwnów Spit , English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 378.

10. Kaszubowski L., (1988c). Późnoplejstoceńska ewolucja Niziny Gardzieńsko-Łebskiej i Karwieńskiej (Late Pleistocene evolution of the Gardno-Łeba Lowland and Karwia Lowland, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 397, Geotechnika IV.

11. Kaszubowski L., (1989a). Holoceńska ewolucja Mierzei Sarbskiej w świetle badań litologicznych (Holocene evolution of the Sarbsk Spit in the light of lithological research, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 397, Geotechnika V.

12. Kaszubowski L., (1989b). Wahania poziomów morskich Morza Bałtyckiego w przeciągu ostatnich 10 000 lat w świetle badań sejsmoakustycznych i geologicznych (Changes of sea-levels of the Baltic Sea during the last 10 000 years in the light of seismoacustic  and geological investigations, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 408.

13. Kaszubowski L., (1989c). Badania sejsmiczne z wykorzystaniem aparatury CS-5G-1 (Seismic investigations using the apparatus of CS-5G-1, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 408.

14. Kaszubowski L., (1989d). Czwartorzęd Zatoki Koszalińskiej w świetle badań sejsmoakustycznych (Quaternary of the Koszalin Bay in the light of seismoacustic investigations, English Summary). Studia i Materiały Oceanologiczne nr 56, Wyd. KBM PAN.

15. Kaszubowski L., (1990a). Podłoże czwartorzędu w rejonie Basenu Gdańskiego w świetle badań sejsmoakustycznych (Quaternary substrate in the region of Gdańsk Gulf in the light of seismoacustic investigations, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 418, Geotechnika IV.

16. Kaszubowski L., (1990b). Application of the continuous seismic profiling in investigations on the course of marine transgressions. Proceedings of the International Symposium on: Quaternary shorelines, evolution, processes and future changes, Argentina.

17. Kaszubowski L., (1990c). Changes of sea levels of the Baltic Sea at the middle Polish coast during 8000 years. International Symposium on : Quaternary shorelines, evolution, processes and future changes, Argentina.

18. Kaszubowski L., (1991a). Uwarunkowania i współczesne trendy rozwojowe polskiego wybrzeża (Features and contemporary trends of the Polish coast, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 451, Geotechnika VII.

19. Kaszubowski L., (1991b). Krótkookresowe przemieszczenia linii brzegowych Morza Bałtyckiego (Shortlasting displacements of  shorelines of the Baltic Sea, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 451, Geotechnika VII.

20. Kaszubowski L., (1991c). System pneumatyczny do badania dna morskiego (Pneumatic system to the research of marine bottom, English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6.

21. Kaszubowski L., Baraniecki J., (1991d). Some geological problems of the northern surrounding of Szczecin. Proceedings of the First International Seminar on: Environment Protection-Regional Problems, Zalesie, September 19-21, Poland.

22. Kaszubowski L., (1992a). Transgresje Morza Bałtyckiego w holocenie u środkowych wybrzeży Polski (Transgressions of the Baltic Sea at the central Polish coast, English Summary). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 474.

23. Kaszubowski L., (1992b). Dependence between velocity of seismic waves and elastic properties of geological layers. Proceedings of the Second International Seminar on: Environment Protection – Regional Problems, September 7-8, Kalmar, Sweden.

24. Kaszubowski L., (1992c). Protection of the coastal zone in the aspect of Holocene transgressions of the Baltic Sea. Proceedings of the Second International Seminar on: Environment Protection – Regional Problems, September 7-8, Kalmar, Sweden.

25. Kaszubowski L., (1992d). Cykle transgresyjne Morza Bałtyckiego (Transgressive cycles of the Baltic Sea, English Summary). Materiały Konferencji Naukowej „Geologia i Geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku”, Słupsk, czerwiec 26-27.

26. Kaszubowski L., (1992e). Middle and late Holocene transgressions of the Baltic Sea on the central Polish coast. Journal of Coastal Research, Fort Lauderdale, Florida, USA.

27. Kaszubowski L., (1992f). Late Holocene transgressions of the Baltic Sea (central Polish coast). Proceedings of the International Symposium on: Diversity in Coastal Evolution in the Quaternary, December 7-9, Wellington, New Zealand.

28. Kaszubowski L., (1992g). Wstępna charakterystyka geologiczna utworów mezozoicznych regionu szczecińskiego w aspekcie występowania wód geotermalnych (Preliminary geological characteristic of the Mesozoik deposits in the Szczecin region in the aspect of the occurring of the geothermal waters , English Summary). Materiały Sesji Naukowej „II Sejmik Ekologiczny”, Szczecin.

29. Kaszubowski L.J., (1993a). Transgressive microcycles of the Baltic Sea. Proceedings of the Third International Seminar on: Environment Protection – Regional Problems, August 12-14, Międzyzdroje, Poland.

30. Kaszubowski L.J., (1993b). Geological monitoring of the shore zone. Proceedings of the Third International Seminar on: Environment Protection-Regional Problems, Międzyzdroje, Poland, August 12-14.

31. Kaszubowski L.J., (1993c). Transgressive cycles of the Baltic Sea.  Proceedings of the Third Marine Geological Conference „The Baltic”, September 21-24, Sopot, Poland.

32. Kaszubowski L.J., (1993d). Late Holocene transgressive cycles of the Baltic Sea. Proceedings of the International Symposium on: Quaternary Coastal Evolution, Models, Processes and Local to Global Factors, September 15-18, Oostduinkerke, Belgium.

33. Kaszubowski L.J., (1993e). Some results of research on the contemporary evolution of the western Polish coast. Proceedings of the International Symposium on: Quaternary Coastal Evolution, Models, Processes and Local to Global Factors, September 15-18, Oostduinkerke, Belgium.

34. Kaszubowski L.J., (1994a). Późnoholoceńskie transgresje Morza Bałtyckiego u środkowych wybrzeży Polski (Late Holocene transgressions of the Baltic Sea at the central Polish coast, English Summary). Materiały Konferencji Naukowej „Geologia i Geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku”, (Streszczenia), Słupsk.

35. Kaszubowski L.J., (1994b). Middle and late Holocene evolution of the central Polish coast. Proceedings of the International Symposium on: Changes of Coastal Zones „Polish Coast 94”, August 27 – September 1, Gdynia, Poland.

36. Kaszubowski L.J., (1994c). Genetic types of the sea shores and contemporary evolutional trends on the western Polish coast. Proceedings of the International Symposium on: Changes of the Coastal Zones „Polish Coast 94”,  August 27-September 1, Gdynia, Poland

37. Kaszubowski L.J. (1994d). Contemporary evolution of the western Polish Coast. Proceedings of the Fourth International Seminar on: Environmental Protection-Regional Problems, September 23, Szczecin, Poland.

38. Kaszubowski L.J., (1994e). Application of microseismic investigations in engineering-geological research. Proceedings of the International Seminar on: Environmental Protection – Regional Problems, September 23, Szczecin, Poland.

39. Kaszubowski L.J., (1994f). Microseismic investigations in the region of Dziwnów Spit. Proceedings of the International Seminar on: Environmental Protection-Regional Problems, September 23, Szczecin, Poland.

40. Kaszubowski L.J., (1994g). Eksperymentalne badania mikrosejsmiczne w rejonie Mierzei Dziwnowskiej (Experimental microseismic investigations in the region of Dziwnów Spit, English Summary ). Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3.

41. Kaszubowski L.J., (1994h). Middle and late Holocene transgressive cycles of the Baltic Sea. International Symposium, Maritime Institute, December 8-9, Szczecin, Poland.

42. Kaszubowski L.J., (1994i). New classification of the sea shores of the western Polish coast. International Symposium, Maritime Institute, December 8-9, Szczecin, Poland.

43. Kaszubowski L.J., (1995a). Curve of eustatic sea-level changes of the Baltic for middle and late Holocene. Abstract Volume of the Fourth Marine Geological Conference, October 24-27, Uppsala,  Sweden.

44. Kaszubowski L.J., (1995b). Old coastal forms from Yoldia Sea transgression in the light of seismic investigations. Abstract Volume of the Fourth Marine Geological Conference, October 24-27, Uppsala, Sweden.

45. Kaszubowski L.J., (1995c). Ancylus Lake transgression in the light of seismic investigations. Abstract Volume of the Fourth Marine Geological Conference, October 24-27, Uppsala, Sweden.

46. Kaszubowski L.J., (1995d). Cyclical transgressions of the Baltic Sea during the last 8000 years ago. Proceedings of the International Symposium on Late Quaternary Coastal Records of Rapid Change, Application to Present and Future Conditions, November 19-28, Antofagasta, Chile.

47. Kaszubowski L.J.. (1995e). The Mastogloia Sea transgressions in the light of seismic investigations. Proceedings of the International Symposium on the Late Quaternary Coastal Records of Rapid Change, Application to Present and Future Conditions, November 19-28, Antofagasta, Chile.

48. Kaszubowski L.J., (1995f). Early Holocene evolution of the Baltic Sea in the light of seismic investigation. Proceedings of the International Symposium on the Late Quaternary Coastal Records of Rapid Change, Application to Present and Future Conditions, November 19-28, Antofagasta, Chile.

49. Kaszubowski L.J., (1995g). Hydrogeological research of the Głębokie Lake area (Research project). Proceedings of the International Seminar on: Environment Protection-Regional Problems, September 22, Szczecin, Poland.

50. Kaszubowski L.J., (1995h). Hydrogeological structures of the Miedwie Lake area and the problem of migration of pollutions in their aquifers (Research project). Proceedings of the International Seminar on: Environment Protection-Regional Problems, September 22, Szczecin, Poland.

51. Kaszubowski L.J., (1995i). Transgressive cycles of the Baltic Sea. Proceedings of the Third Marine Geological Conference „The Baltic”, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CXLIX, Warszawa.

52. Kaszubowski L.J., (1995j). Późnoholoceńskie transgresje Morza Bałtyckiego u środkowych wybrzeży Polski (Late Holocene transgressions of the Baltic Sea at the central Polish coast, English Summary). Materiały Konferencji Naukowej „Geologia i Geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Baltyku”, Słupsk.

53. Kaszubowski L.J., (1996a). Geomorphology and Contemporary Evolution of the Western Polish Coast. Journal of Coastal Research, vol.12, no.2, Florida, USA.                

54. Kaszubowski L.J., (1996b). Changes of shorelines of the Baltic along the Polish coast in the middle and late Holocene. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Problems of Hydrodynamics and Water Management of River Outlets with a Special Regard to Odra River Outlet, Instytut Morski.                                                        

55. Kaszubowski L.J., (1996c). Fluctuations of sea-levels of the Baltic during the last 8000 years ago as the index of the changes of the Polish coastal zone. Proceedings of the International Conference on Inland and Maritime Navigation and Coastal Problems of East European Countries, Permanent International Association of Navigation Congresses, Gdańsk.                                                                                                                     

56. Kaszubowski L.J., (1996d). Changes of sea shore on the western Polish coast during the last 8000 years ago. Proceedings of the International Seminar on Problems of Engineering in Szczecin Region, Szczecin.                                                                                                                                                                                                                   

57. Kaszubowski L.J., (1996e). Geological field trip along the western Polish coast. Proceedings of the International Seminar on Problems of Engineering in Szczecin Region, Szczecin.

58. Kaszubowski L.J., (1997a). Yoldia Sea transgression in the light of seismic investigations. Proceedings of the International Seminar on Problems of Environment Geoengineering, Szczecin.                                                                                                                   

59. Kaszubowski L.J., (1997b). Miąższość osadów czwartorzędowych Basenu Gdańskiego w świetle badań sejsmoakustycznych (Thickness of the Quaternary deposits of the Gdańsk Gulf in the light of seismoacustic investigations , English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 1.            

60. Kaszubowski L.J., (1998). Ancylus Lake transgression in the light of seismic investigations. Proceedings of the International Seminar on Problems of Geoengineering in Odra River mouth, Szczecin.

61. Kaszubowski L.J., (1999a). Shores and contemporary evolutional trends in the area of the central Polish coast. Proceedings of the International Seminar on: Problems of Environmental Engineering in the Odra River Mouth, May 14, Szczecin, Poland.

62. Kaszubowski L.J., (1999b). Geneza i geologia Mierzei Dziwnowskiej (Genesis and geology of the Dziwnów Spit , in Polish). Materiały LXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Problemy Geologii, Hydrogeologii i Ochrony Środowiska Wybrzeża Morskiego Pomorza Zachodniego, Szczecin.

63. Kaszubowski L.J., (1999c). Zmiany linii brzegowej Bałtyku w sąsiedztwie Wysoczyzny Rewalskiej w środkowym i późnym holocenie (Changes of the shore line of the Baltic in surroundings of the Rewal Highland in the middle and late Holocene, in Polish). Materiały LXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego „Problemy Geologii, Hydrogeologii i Ochrony Środowiska Wybrzeża Morskiego Pomorza Zachodniego, Szczecin.

64. Kaszubowski L.J., (1999d). Contemporary evolutional trends of the central Polish coast. Proceedings of the International Conference on The Non-steady State of the Inner Shelf and Shoreline: Coastal Change on the Time Scale of Decades to Millennia in the late Quaternary, November 9-12, Honolulu, Hawaii, USA.

65. Dobracki R., Kaszubowski L.J., (2000a). I Międzynarodowa Giełda i Wystawa Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Przegląd Geologiczny, Warszawa.

66. Kaszubowski L.J., (2000b). Tektonika i czwartorzęd obszaru południowego Bałtyku (Tectonics and Quaternary of the Southern Baltic Area, , English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk.

67. Kaszubowski L.J., (2001a). Meteorological and Hydrological Conditions of the Polish Coastal Zone. Proceedings of the 1st International Congress of Seas and Oceans, 18-22 September, Szczecin-Międzyzdroje, Poland.

68. Kaszubowski L.J., (2001b). Morphogenetic Changes of the Polish Coastal Zone During 8500 Years Ago. Proceedings 1st International Congress of Seas and Oceans, 18-22 September, Szczecin-Międzyzdroje, Poland.

69. Kaszubowski L.J., Buchholz W., (2001c). Contemporary Transgression of the Baltic Sea. Proceedings 1st International Congress of Seas and Oceans, 18-22 September, Szczecin-Międzyzdroje, Poland.

70. Dobracki R., Kaszubowski L.J., (2001d). Badania geologiczne i mikrosejsmiczne stref mierzejowych zachodniego wybrzeża Polski (Geological and seismic investigations of the spit zones of the western Polish coast, in Polish). Kwartalnik Geologiczny, Warszawa.

71. Dobracki R., Kaszubowski L.J., (2002a). Budowa geologiczna usadów czwartorzędowych na obszarze mierzei jezior Bukowo i Wicko w świetle wyników wierceń i badań sejsmicznych (Geological structure of the Quaternary deposits in the area of the spits of the Bukowo and Wicko Lakes in the light of the drills and seismic investigations, in Polish). Materiały IX Konferencji Naukowej „Stratygrafia Plejstocenu Polski”, 3-7 wrzesień, Borne Sulinowo.

72. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2002b). Czwartorzęd mierzei jeziora Wicko w obrazie sejsmicznym (Quaternary of the Wicko Lake spit in seismic records, in Polish). Materiały IX Konferencji Naukowej „Stratygrafia Plejstocenu Polski”, 3-7 wrzesień, Borne Sulinowo.

73. Kaszubowski L.J., (2004a). Ewolucja wschodniej części Bramy Świny w świetle przekroju geologicznego „Świnoujście II” w środkowym i późnym holocenie (Evolution of the eastern part of the Świna Gate in the light of the geological cross-section „Świnoujście II” in the Middle and Late Holocene, in Polish). Materiały VI Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 7-9 czerwca, Słupsk-Ustka.

74. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2004b). Zapis ruchów neotektonicznych w profilach osadów mierzei jezior Kopań i Wicko w świetle badań geologicznych i sejsmicznych (Neotectonic movements record in the profiles of deposits of the Kopań and Wicko Lakes spit in the light of the geological and seismic investigations, in Polish). Materiały VI Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 7-9 czerwca, Słupsk-Ustka.

75. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2004c). Obraz sejsmiczny mierzei jez. Kopań (Seismic records of the Kopań Lake spit, in Polish). Materiały VI Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 7-9 czerwca, Słupsk-Ustka.

76. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2004d). Obraz sejsmiczny mierzei jez. Wicko (Seismic records of the Wicko Lake spit, in Polish).. Materiały VI Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 7-9 czerwca, Słupsk-Ustka.

77. Kaszubowski L.J., (2005a). Ewolucja wschodniej części bramy Świny w świetle przekroju geologicznego „Świnoujście II” w środkowym i późnym holocenie (Evolution of the eastern part of the Świna Gate in the light of the geological cross-section „Świnoujście II” in the Middle and Late Holocene, English Summary) .  Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.

78. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2005b). Zapis ruchów neotektonicznych w profilach osadów mierzei jezior Kopań i Wicko w świetle badań geologicznych i sejsmicznych (Neotectonic movements record in the profiles of deposits of the Kopań and Wicko Lakes spit in the light of the geological and seismic investigations , English Summary). Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.

79. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2005c). Obraz sejsmiczny mierzei jeziora Kopań (Seismic records of the Kopań Lake spit, , English Summary) . Materiały VI Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.

80. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2005d). Obraz sejsmiczny mierzei jeziora Wicko (Seismic records of the Wicko Lake spit, English Summary). Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk.

81. Kaszubowski L.J., (2006a). Charakterystyka granulometryczna osadów przekroju geologicznego „Świnoujście II” (Granulometric charakteristics of deposits of the geological cross-section „Świnoujście II”, in Polish). Materiały VII Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka.

82. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006b). Zapis ruchów neotektonicznych w osadach Mierzei Dziwnowskiej (Neotectonic movements record in the deposits of the Dziwnów Spit, in Polish). Materiały VII Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka.

83. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006c). Zapis ruchów neotektonicznych w osadach mierzei jeziora Liwia Łuża (Neotectonic movements record in deposits of Liwia Lake spit, in Polish). Materiały VII Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka.

84. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006c). Obraz sejsmiczny osadów Mierzei Dziwnowskiej (Seismic picture of deposits of the Dziwnów Spit, in Polish). Materiały VII Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka.

85. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006d). Obraz sejsmiczny osadów mierzei jeziora Liwia Łuża (Seismic picture of deposits of the Liwia Lake spit, in Polish). Materiały VII Konferencji Naukowej nt. Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, Słupsk-Ustka.

86. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006e). Seismic records of the Kopań Lake spit . Materials of the International Conference on Morphotectonics of the European Lowland, 28-30 August, Cedynia, Poland.

87. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006f). Seismic records of the Liwia Łuża Lake spit. Materials of the International Conference on Morphotectonics of the European Lowland, 28-30 August, Cedynia, Poland.

88. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006g). Seismic records of the Wicko Lake spit. Materials of the International Conference on Morphotectonics of the European Lowland, 28-30 August, Cedynia, Poland.

89. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2006h). Seismic records of the Dziwnów Spit. Materials of the International Conference on Morphotectonics of the European Lowland, 28-30 August, Cedynia, Poland.

90. Dobracki R, Kaszubowski L. J., (2007a). Neotectonic movements record in the spit deposits of the Western and Central Polish coast in the light of geological and seismic investigations. International Conference on Neotectonics of the Baltic Sea Coasts. Polish Geological Institute, Pomeranian Branch and Branch of Marine Geology, Warszawa.

91. Dobracka E., Dobracki R., Kaszubowski L.J., Domaradzki P., Hoffmann G., Harff J., (2007b). Coastal dynamics and coastal protection- NW Poland and NE Germany. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 424, Warszawa.

92. Kaszubowski L.J., (2007c). Analiza granulometryczna osadów przekroju geologicznego „Świnoujście II” (Granulometric analyse of deposits of the geological cross-section „Świnoujście II”; in Polish). XV Seminarium Naukowe - Regionalne Problemy Ochrony Środowiska nt. Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejską na Pomorzu Zachodnim- Tuczno 2007. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

93. Kaszubowski L.J, Coufal R., (2007d). Explorations of the fossil river valleys from the Eemian Interglacial with fresh water by the aid of seismic method. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Heft 53.

94. Kaszubowski L. J, Dobracki R., (2007e).  Seismic cross-section across the Northern part of the Liwia Łuża Lake Spit. International Conference on Neotectonics of the Baltic Sea Coasts. Polish Geological Institute, Pomeranian Branch and Branch of Marine Geology, Warszawa.

95. Kaszubowski L.J, Dobracki R., (2007f). Geological structures and neotectonic movements in the area of the Dziwnów Spit (Międzywodzie West). International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Heft 53.

96. Kaszubowski L.J, Dobracki R., (2007g). Neotectonic movements in the area of the Liwia Łuża Lake Spit (seismic cross-section Pogorzelica East and Pogorzelica West) in the light of seismic and geological research. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Heft 53.

97. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2007h). Neotectonic structures in the area of the Liwia Łuża Lake Spit. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften, Heft 53.

98. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2007i). Budowa geologiczna Mierzei Dziwnowskiej w okolicach Międzywodzia w świetle badań geologicznych i sejsmicznych (Geology of the Dziwnów Spit near Międzywodzie in the light of geological and seismic research; in Polish). XV Seminarium Naukowe - Regionalne Problemy Ochrony Środowiska nt. Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejską na Pomorzu Zachodnim- Tuczno 2007. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

99. Kaszubowski L.J., Dobracki R., (2007j). Główne struktury geologiczne i ruchy neotektoniczne mierzei jez. Liwia Łuża (Main geological structures and neotectonic movements of the Liwia Lake spit; in Polish). XV Seminarium Naukowe - Regionalne Problemy Ochrony Środowiska nt. Geotechnika w projektach wspieranych przez Unię Europejską na Pomorzu Zachodnim- Tuczno 2007. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

100. Piotrowski A., Latałowa M., Relisko-Rybak J., Musielak S.,Łabuz T., Wochna-Bartnik S., Schiewe M., Krzymińska J., Dobracki R., Kaszubowski L.J., (2007k). Neotectonic activity and present-day sea coast morphodynamic. International Conference on Geology cross-bordering the Western and Eastern European Platform- Geo-Pomerania. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 424, Warszawa.

101. Kaszubowski L. J., (2008a). Obraz sejsmiczny kopalnych struktur hydrogeologicznych (Seismic rekord of the subfosil hydrogeological structures; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

102. Kaszubowski L. J., (2008b).  Obraz sejsmiczny osadów neogeńskich mierzei jeziora Wicko i Mierzei Dziwnowskiej (Seismic rekord of the Neogene deposits of the Wicko Lake Spit and Dziwnów Spit; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

103. Kaszubowski L. J., (2008c).  Obraz sejsmiczny struktur neotektonicznych Mierzei Dziwnowskiej (Seismic rekord of neotectonic structures of the Dziwnów Spit; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

104. Kaszubowski L. J., (2008d).  Śledzenie struktur geologicznych i ruchów tektonicznych w osadach neogeńskich metodą sejsmiczną w aspekcie geologiczno-inżynierskim (Investigation of geological structures and tectonic movements in the Neogene deposits by the use of seismic metod in the engineering-geological aspect; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

105. Kaszubowski L.J., (2008e). Struktury geologiczne i ruchy neotektoniczne południowej części mierzei jez. Liwia Łuża (Geological structures and neotectonic movements of the southern part of the Liwia Łuża Lake Spit; in Polish).  XVI Seminarium Naukowe pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska-Geotechnika w projektach regionalnych Unii Europejskiej na obszarze estuariowym, Praga 2008. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

106.  Kaszubowski L.J., Coufal R., (2008f).  Poszukiwania kopalnych dolin rzecznych z interglacjału eemskiego wypełnionych wodą słodką przy pomocy aparatury sejsmicznej CS-5G-1 (Explorations of the fossil river valleys from the Eemian Interglacial with fresh water by the aid of seismic metod; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

107. Kaszubowski L.J., Coufal R., (2008g). Preliminary engineering-geological division of the Baltic Sea bottom (Polish part) in the light of geological maps of the Baltic and seismoacoustic research. Proceedings of the 11th Baltic Sea Geotechnical Conference, Poland, Gdańsk.

108. Kaszubowski L.J., Coufal R., (2008h). Wstępny podział geologiczno-inżynierski dna zachodniej części polskiego Bałtyku w świetle map geologicznych dna Morza Bałtyckiego i badań sejsmoakustycznych (Preliminary engineering-geological division of the western part of the Polish Baltic Sea bottom in the light of geological maps of the Baltic and seismoacoustic research; in Polish). XVI Seminarium Naukowe pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska-Geotechnika w projektach regionalnych Unii Europejskiej na obszarze estuariowym, Praga 2008. Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

109. Kaszubowski L. J., Dobracki R., (2008i).  Struktury neotektoniczne Mierzei Dziwnowskiej (Neotectonic structures of the Dziwnów Spit; in Polish). Materiały I Polskiego Kongresu Geologicznego. Wyd. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków.

110. Kaszubowski L.J., Coufal R., (2009a). Podział geologiczno-inżynierski dna polskiej części Morza Bałtyckiego (Engineering-geological division of the Polish part of the Baltic Sea bottom; in Polish). XVII Seminarium Naukowe pt. Regionalne Problemy Ochrony Środowiska. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin-Międzyzdroje.

111. Kaszubowski L. J., Dobracki R., (2009b).  Neotectonic structures and their age in the region of the western Polish coast. Materiały Naukowe VIII Konferencji z cyklu „Neotektonika Polski” –Neotektonika Europy Środkowej, Szklarska Poręba.

112. Kaszubowski L.J., (2010a). Jednostki sejsmostratygraficzne Mierzei Dziwnowskiej (Seismostratigraphic units of the Dziwnów Spit; English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk.

113. Kaszubowski L.J., (2010b). Współczesne pionowe ruchy skorupy ziemskiej na obszarze Bałtyku południowego (Contemporary vertical earth crustal movements in the area of the southern Baltic; English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk.

114. Kaszubowski L.J., Coufal R., (2010c). Wstępny podział geologiczno-inżynierski dna polskiej części Morza Bałtyckiego (Preliminary engineering-geological division of the Polish part of the Baltic Sea bottom; English Summary). Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 3, Gdańsk.

115. Kaszubowski L.J.,(2011a). Badania sejsmiczne wałów przeciwpowodziowych na terenie Zakładów Chemicznych Police.(Seismic research of flood embankments of the chemical plants „Police”; in Polish) XIX Seminarium Naukowe pt. Regionalne Problemy Inżynierii Œrodowiska. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

116. Kaszubowski L.J.,(2011b). Zastosowanie badań sejsmicznych w badaniach geologiczno-inżynierskich wykorzystywanych w projektowaniu dróg i autostrad.(Using of the seismic research in engineering-geological research in the design of roads and highways; English Summary) Magazyn Autostrady, nr 11, Katowice.

117. Kaszubowski L.J. Coufal R.,(2011c). Budowa geologiczna mierzei jeziora Kopań.(Geological structures of the Kopań Lake Spit; in Polish)XVIII Seminarium Naukowe pt. Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Geotechniki, Szczecin.

118. Kaszubowski L.J., Coufal R., (2011d). Analiza geologiczno-inżynierska dna polskiej części Morza Bałtyckiego. (Engineering-geological analysis of the Polish Baltic Sea botoom; English Summary). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 446 (2), Warszawa 2011