[Skład katedry]   Katedra Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego w Szczecinie
Leszek Kaszubowski  
dr Leszek KASZUBOWSKI

adiunkt
 

tel. 0048 91 449-40-48
e-mail kaszubowski@zut.edu.pl 

 
     Pracownik naukowy Zakładu Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii, Katedry Geotechniki Zachodniopomorskiego Uniwerstytetu Technologicznego w Szczecinie. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Gdańskim (1979 r.) uzyskując stopień magistra geografii ze specjalnością geomorfologii i geologii morza. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1985 r. jest zatrudniony w Katedrze Geotechniki Politechniki Szczecińskiej, a od roku 2009 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jest geologiem inżynierskim, zajmuje się również geologią mórz i wybrzeży.

   Kierunki działalności naukowej:

A. GEOLOGIA MORZA I WYBRZEŻY

1. Geomorfologia i geologia dna Morza Bałtyckiego.
2. Geomorfologia i geologia strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.
3. Holoceńska ewolucja Bałtyku.
4. Litostratygrafia i litologia osadów strefy brzegowej Bałtyku.
5. Wahania poziomów Morza Bałtyckiego w holocenie i ich związek z wahaniami Oceanu Światowego.
6. Badania nad zagadnieniem cykliczności procesów transgresji i regresji morskich Oceanu Światowego.

B. GEOLOGIA INŻYNIERSKA I HYDROGEOLOGIA

1. Badania geologiczno-inżynierskie obszaru Pomorza Zachodniego dla celów budownictwa przemysłowego.
2. Badania geologiczno-inżynierskie obszaru Pomorza Zachodniego dla celów budownictwa komunalnego.
3. Badania hydrogeologiczne utworów czwartorzędowych Pomorza Zachodniego.

C. BADANIA SEJSMICZNE I SEJSMOAKUSTYCZNE

1. Zastosowanie metod sejsmicznych dla rozpoznawania miąższości gruntów słabych dla budownictwa (gruntów nasypowych i organicznych).
2. Zastosowanie metod sejsmicznych do wykrywania uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych.
3. Zastosowanie metod sejsmicznych do śledzenia granic i miąższości gruntów mineralnych (dobrych i dostatecznych dla budownictwa).
4. Zastosowanie metod sejsmicznych w badaniach hydrogeologicznych.
5. Badania sejsmiczne strefy brzegowej Morza Bałtyckiego.
6. Badania sejsmiczne dna jezior.
7. Badania sejsmoakustyczne dna Morza Bałtyckiego.

D. CZŁONKOSTWO W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH  NAUKOWYCH

1. Przewodniczący Polskiej Grupy Roboczej Międzynarodowego Programu Badawczego (IGCP-Project 367- LATE QUATERNARY COASTAL RECORDS OF RAPID CHANGE) – od 1995 r.
2. Członek Nowojorskiej Akademii Nauk – od 1994 r.
3. Członek Towarzystwa Planetarnego w Pasadenie, USA – od 1996 r.
4. Członek Komisji Genezy i Litologii Osadów Czwartorzędowych Komitetu Badań Czwartorzędu PAN – od 1990 r.
5. Członek Sekcji Geologii i Geofizyki Morskiej Komitetu Badań Morza PAN – od 1988 r.
6. Prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie – od 1992 r.
7. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Oddziału Szczecińskiego – od 1990 r.
8. Członek Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN – od 2007 r.
9. Członek Komisji Stratygrafii Komitetu Badań Czwartorzędu PAN – od 2007 r.
10. Członek Fundacji Badawczej i Edukacji Brzegowej, USA – od 2008 r.


Wykaz publikacji