[O nas...]   Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

POWSTANIE I HISTORIA ROZWOJU KATEDRY


Katedra powstała wraz z utworzeniem Wydziału Budownictwa i Architektury w 1947 roku. Pierwszym kierownikiem Katedry Mechaniki Gruntów i Fundamentowania był ówczesny dziekan Wydziału mgr inż. Jerzy Chołodziński. W 1949 r. kierownikiem został mgr inż. Bolesław Rossiński. Po przeniesieniu się doc. mgr inż. Bolesława Rossińskiego na Politechnikę Łódzką, od 1958 r. kierownictwo Katedry objął zastępca prof. dr inż. Adam Radzikowski. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 1952 r., Katedra składała się z dwóch zakładów: Zakładu Mechaniki Gruntów oraz Zakładu Fundamentowania.

W roku 1960 oba zakłady połączono w Zakład Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, a w ramach Katedry mgr inż. Bronisław Bidziński utworzył drugi zakład: Geologii i Petrografii. Do roku 1970 dwóch pracowników Katedry (mgr inż. Adam Radzikowski, mgr Krzysztof Schoeneich) uzyskało stopień naukowy doktora, jeden (dr inż. Adam Radzikowski "Odwodnienie terenów rolniczych, narażonych na szkody górnicze i związane z tym zaburzenia powierzchniowych stosunków wodnych"- 1960 r., Politechnika Gdańska) stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1969 roku doc. dr hab. inż. Adam Radzikowski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1969 roku w wyniku reorganizacji szkół wyższych powstały Zakład Geotechniki znalazł się w strukturze Instytutu Inżynierii Wodnej. Zakładem tym do przejścia na emeryturę w 1979 r. kierował prof. dr hab. inż. Adam Radzikowski. Od 1979 r. kierownictwo przejął dr inż. Marek Stopa. Od 1984 r. kierownictwo Zakładu Geotechniki przejął prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer.

Dzięki staraniom prof. dr hab. inż. Zygmunta Meyera, 1 października 1990 r. uchwałą Senatu Politechniki Szczecińskiej Zakładowi nadano rangę Katedry Geotechniki, która zyskała samodzielność organizacyjną.

W ten sposób Katedra Geotechniki uzyskała obecny kształt strukturalny z dwoma Zakładami: Zakładem Geologii Inżynierskiej i Hydrogeologii oraz Zakładem Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Strukturę organizacyjną Katedry uzupełnia Pracownia Laboratoryjna będąca kontynuacją tradycji z 1949 roku, kiedy zaczęto organizować laboratorium badania gruntów, wyposażone w aparaturę do badań fizyko-mechanicznych własności gruntów.

     W Katedrze Geotechniki stopnie naukowe doktora habilitowanego uzyskali:

 • prof. Adam Radzikowski za pracę:
  "Odwodnienie terenów rolniczych narażonych na szkody górnicze i związane z tym zaburzenia powierzchniowych stosunków wodnych";
 • prof. Roman Racinowski za pracę:
  "Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów" - 1974 r., Uniwersytet im.Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
 • prof. Zygmunt Meyer za pracę:
  "Pionowa cyrkulacja w zbiorniku ze stratyfikowaną gęstością" , 1983 r. Politechnika Gdańska, Wydział. Hydrotechniki"
 • prof. Ryszard Coufal za pracę:
  "Zmiany położenia dna rzeki wywołane ruchem rumowiska w ujściowym odcinku rzeki" - 1999, Wydział Inż. Środ. Politechniki Gdańskiej

     Następujący pracownicy uzyskali stopnie naukowe doktora:

 • dr inż. Wanda Kiereś
 • dr inż. Janusz Rzepka
 • prof.dr hab.inż. Janusz Hauryłkiewicz (promotor prof. dr hab. inż. Adam Radzikowski)
 • dr inż. Małgorzata Priebe-Piechowska,
 • dr inż. Barbara Bryl
 • dr Leszek Kaszubowski (promotor prof. dr hab. Roman Racinowski)
 • dr inż. Andrzej Pozlewicz (promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer)
 • dr inż. Ryszard Coufal (promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer)
 • dr inż. Tomasz Kozłowski (promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer)
 • dr Cyprian Seul (promotor prof. dr hab. Roman Racinowski)
 • dr inż. Roman Bednarek (promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer)
 • dr inż. Adam Krupiński (promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer)

     Stopnie naukowe doktora uzyskały ponadto następujące osoby nie będące pracownikami Katedry Geotechniki:

 • dr inż. Anna Szczepaniak-Kreft
 • dr inż. Franciszek Pacewicz
 • dr inż. Małgorzata Pluta
  których promotorem był prof. dr hab.inż. Zygmunt Meyer,
 • dr inż. Mariusz Kowalów
 • dr inż. Anna Roszak
 • dr inż. Olga Kopczyńska
  których promotorem był prof. Ryszard Coufal

oraz:

 • dr Jan Zamorski
  którego promotorem był prof. dr hab. Roman Racinowski.

     W czasie 50 lat istnienia Katedry pracownikami jej byli (oprócz obecnie zatrudnionych):

 1. mgr inż. Jerzy Chołodziński
 2. prof.mgr inż. Bolesław Rossiński
 3. prof.dr hab.inż. Adam Radzikowski
 4. mgr inż. Władysław Bąkowski
 5. dr Krzysztof Schoeneich
 6. dr hab.inż., prof. ndzw. Janusz Hauryłkiewicz
 7. dr inż. Barbara Bryl
 8. Mieczysław Szyszko
 9. mgr inż. Antoni Frączak
 10. mgr inż. Jan Bryl
 11. inż. Andrzej Sawicki
 12. inż. Edmund Machaliński
 13. mgr inż. Zbigniew Eysymont
 14. prof.dr hab.inż. Jerzy Madej
 15. prof.dr hab. Edmund Falkowski
 16. mgr Lech Rembocha
 17. mgr Jan Kluczyk
 18. mgr Alfreda Sochan
 19. mgr Stanisław Tasiemski
 20. dr inż. Wanda Kiereś
 21. dr hab.inż.prof.ndzw. Władysław Buchholz
 22. inż. Ewa Nowak
 23. Kinga Sawicka
 24. inż. Cecylia Dawid
 25. Krystyna Wiśniewska
 26. mgr inż. Urszula Litwin
 27. Aldona Sobieraj
 28. mgr inż. Bronisław Bidziński
 29. mgr inż. Zdzisława Ryszkowska
 30. mgr inż. Elżbieta Weselik
 31. mgr inż. Jacek Cieślak
 32. mgr inż. Piotr Jermołowicz
 33. mgr inż. Jacek Baraniecki
 34. mgr inż. Robert Krok
 35. mgr inż. Mariusz Kowalów
 36. mgr inż. Henryk Marcinowski
 37. mgr inż. Małgorzata Dereczenik
 38. Jerzy Chodorowski
 39. mgr inż. Jerzy Leśniewski
 40. mgr inż. Jerzy Majka
 41. mgr inz. Witold Iłaszeski
 42. Alina Dorobczyńska
 43. Astrid Pusch-Sternicka
 44. Jadwiga Kaklin
 45. Maria Rutkowska
 46. Teresa Sienkiewicz
 47. Bogumiła Jackowska
 48. mgr inż. Ewa Horodko
 49. Walentyna Andrałojć
 50. Marek Głagolski
 51. Andrzej Głogolski
 52. mgr inż. Karol Piechowski
 53. dr inż. Janusz Rzepka
 54. mgr inż. Franciszek Andrałojć
 55. mgr inż. Zbigniew Satkiewicz
 56. Zyta Jóźwiakowska
 57. dr hab.inż., prof. ndzw. Mikołaj Syrzewski
 58. mgr inż. Władysław Hauryłkiewicz
 59. inż. Kazimierz Kaznowski
 60. inż. Leon Bućko
 61. inż. Rylko
 62. Maria Golińska
 63. dr inż. Marek Stopa
 64. dr inż. Małgorzata Priebe-Piechowska
 65. mgr inż. Marek Borkowski