[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

     Od początku istnienia Katedry pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne na prawie wszystkich kierunkach studiów. Zakład Geologii prowadził zajęcia z "Geologii inżynierskiej i petrografii" dla kierunku lądowego oraz "Geologii inżynierskiej i hydrogeologii" dla specjalności budownictwo wodne oraz "Fizjografii" dla kierunku architektura.

     Zakład Mechaniki Gruntów i Fundamentowania prowadził zajęcia z "Mechaniki gruntów", "Fundamentowania", "Mechaniki gruntów i fundamentowania", "Podstaw geotechniki", "Fundamentowania i robót ziemnych", "Geotechniki", "Fundamenty specjalne w budownictwie wodnym".

     Ponadto ze względu na podejmowanie przez studentów trybu studiów wg. indywidualnego programu, pracownicy opracowali i prowadzili zajęcia z przedmiotów specjalistycznych, uzupełniających wiedzę zwłaszcza z zakresu nowoczesnej geotechniki i zastosowania modelowania matematycznego w opisie zjawisk, w szczególności na styku konstrukcja - podłoże. Aktualnie prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku "Budownictwo" na wszystkich specjalnościach. Tradycyjnie Katedra Geotechniki prowadzi dyplomy dla studentów kierunku "Budownictwo" na studiach dziennych magisterskich i zawodowych.

     W dziedzinie dydaktycznej istnieje współpraca z uczelniami w:

 • Kalmar (Szwecja),
 • Groningen (Holandia),
 • Vlissingen (Holandia),
 • Oldenburg (Niemcy).

     Prof. Zygmunt Meyer był inicjatorem projektu dydaktycznego pod nazwą kształcenie Inżyniera Europejskiego w zakresie Organizacji i Zarządzania w Budownictwie. Kurs ten organizowany jest od 1992 roku wspólnie z Fachhochschule Oldenburg, Hanzehoogeschool Groningen oraz University of Wolverhamptom.

     Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia dydaktyczne w uczelniach zachodnich (prof. Zygmunt Meyer - Niemcy, Holandia; dr inż. Andrzej Pozlewicz - Holandia; dr inż. Małgorzata Priebe-Piechowska - Niemcy).

     Trzech dyplomantów z uczelni Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen (Holandia) w 1995 roku wykonało pracę dyplomową na temat migracji zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska w Kluczewie pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Pozlewicza. Obrona odbyła się w Holandii w czerwcu 1995 roku.

     Dr inż. Andrzej Pozlewicz w lutym 1996 odbył 3-tygodniową wizytę w RFN, Holandiii Szwecji w celu porównania siatek dydaktycznych w różnych krajach w aspekcie udziału przedmiotów związanych z ochroną środowiska i uruchomieniem centrum ochrony środowiska w ramach programu TEMPUS.

     Pracownicy Katedry opracowali następujące skrypty i podręczniki:

 • K.Schoeneich - "Geologia dla kierunku Budownictwo Lądowe";
 • K.Schoeneich - "Przewodnik do ćwiczeń z geologii dla kierunku Budownictwo Lądowe";
 • R.Racinowski (redakcja naukowa) -"Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej"
  - część I "Minerologia i petrografia";
  - część II "Ogólna charakterystyka gruntów i wód podziemnych";
  - część III "Geologiczno-inżynierska ocena terenu na podstawie wierceń i map geologicznych";
 • R.Racinowski - "Wprowadzenie do fizjografii urbanistycznej";
 • J.Hauryłkiewicz, R.Racinowski - "Geologia w planowaniu i projektowaniu budownictwa na terenach niżowych";
 • R.Racinowski, T.Szczypek - "Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarniania osadów czwartorzędowych";
 • R.Racinowski - "Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa";
 • R.Racinowski - (redakcją naukowa) - "Geologia inżynierska z elementami petrografii i hydrogeologii" Wprowadzenie do ćwiczeń;
 • J.Hauryłkiewicz, R.Racinowski - "Wprowadzenie do geologii inżynierskiej terenów niżowych";
 • J. Jersak, R. Racinowski - "Zarys historii ziemi";
 • M.Stopa - "Badania laboratoryjne gruntów";
 • Z.Meyer - "Ruch rumowiska w rzece; Analiza stabilności dna rzeki".
 • R. Racinowski, R. Coufal - "Geologia inżynierska" dla Studentów kierunku Budownictwo.
 • Z. Meyer - "Vertical Circulation in Density-Stratified Reservoirs. Encyclopedia of Fluid Mechanics, Vol. 2. Dynamics of Single-Fluid Flows and Mixing, 1986"
 • Z. Meyer - "Problemy hydrauliczne ujściowego odcinka Odry, Komitet Gospodarki Wodnej, PAN 1995."