[O nas...] Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej
 

BAZA NAUKOWO - DYDAKTYCZNA

 

    

     W strukturze Katedry Geotechniki znajduje się Laboratorium Naukowe Badań Geotechnicznych. Laboratorium wyposażone jest we wszystkie niezbędne urządzenia służące do przeprowadzenia testów próbek gruntu zgodnie z polskimi normami.Na skutek starań prof. Zygmunta Meyera Kierownika Katedry Geptechniki w roku 2009 Laboratorium przeszło gruntowną przebudowę w ramach grantu MNiSZW nr 5858/IB/108/2009 na kwotę 1 730 000,00 zł. Skuteczność prof. Meyera w pozyskiwaniu środków spowodowała iż w roku 2010 Katedra Geotechniki otrzymała drugi grant MNiSZW nr 523/FNiTP/3908/2010 na kwotę 2 617 000 zł na zakup aparatury do Laboratorium Naukowego Badań Geotechnicznych : tj.:

 • Zestaw CPTU typu GEOTECH 220-04 o nacisku 200 kN wyposażony w zestaw kotew i głowicę wiertniczš 2,4 kNm z systemem rejestracji Cordless CPTU i z czujnikiem pomiarowym u2 oraz inklinometrem i pamięcią typu back-up. Żerdzie z gwintem SpeedLock.
 • Sonda lekka dynamiczna typu PR-13 Nord-Meyer do badania zagęszczenia gruntów niespoistych wraz z wyciągarkš, płytą dynamiczną do badania modułów ściśliwości wierzchnich warstw gruntu oraz statyczna płyta VSS z trzypunktowym pomiarem osiadania
 • Aparat trójosiowego ściskania z możliwością pomiarów odkształceń poziomych , czujniki obciążenia, przetworniki ciśnienia, czujniki liniowe. Aparat wyposażony jest w system odpowietrzania wody, komory dla próbek 70 i 50 mm, w czujniki montowane bezpośrednio na próbce o średnicy 70 mm, przetwornik radialny i przetwornik liniowy zakres +/- 5 mm.
 • Aparat trójosiowego ściskania z możliwością pomiarów obcišżeń cyklicznych oraz wyposażenie dodatkowe umożliwiające symulację obciążeń cyklicznych.
 • Konsolidometr Hydrocon do próbek o średnicy 100mm wyposażony w trzy zawory, płytkę porową dolną i trzy płytki górne, liniowy przetwornik w zakresie 0-10mm, przetworniki ciśnienia , pompa wodno-olejowa pozwalająca na utrzymanie stałego ciśnienia do 3500 kPa.
 • Aparat do badania współczynnika filtracji, wodoprzepuszczalności gruntów słaboprzepuszczalnych, z pompą do utrzymania stałego zadanego ciśnienia.
 • Edometr do badania modułów ściśliwości podłoża gruntowego, z czujnikami liniowymi do automatycznego zbierania danych w czasie prowadzenia badania, liniowy przetwornik o zakresie 0-10mm, zestaw odważników, komar do edometru z możliwością badania filtracji 63,5 mm.
 • Rama do badania ściskania próbek gruntu tira 2300 przy różnych prędkościach obciążenia dla zadanego odkształcenia lub przyrostu obciążenia.
 • Układ optyczny Mastersizer 2000 - do pomiaru wielkości cząstek w przedziale 0,02-2000 mikrona.
 • Piec mufowy - zakres regulacji 50-1100 0C, zasilanie 230 lub 400V z możliwością ustawiania temperatury w czasie.
 • Suszarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza.
 • Wagi laboratoryjne - obciążenie max. 30 kg i 2500g.
 • Zestaw sit wraz ze wstrząsarkš o średnicy 20-30cm
 •    Nowa infrastruktura Laboratorium Naukowego Badań Geotechnicznych oraz nowoczesna aparatura tam zainstalowana, pozwala na poszerzenie zakresu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez zespoły badawcze w szczególności:

 • - badania związane z posadowieniem obiektów infrastruktury transportowej: drogi, koleje, lotniska, drogi wodne,
 • - posadowienie obiektów związanych z rozwojem gospodarki morskiej: porty morskie i rzeczne, mariny, tory wodne, place składowe o dużych powierzchniach, centra logistyczne,
 • - posadowienie obiektów związanych z turystyką rekreacyjnš i rehabilitacją,
 • - posadowienie obiektów związanych z energetyką i ochroną przeciwpowodziową (energia wiatrowa, wodna oraz energia odnawialna).
 •                  Efektem posiadania takiego laboratorium są: opracowania naukowe i naukowo-techniczne, które umożliwiają       racjonalne wykorzystanie warunków gruntowo-wodnych na obszarach litoralnych dla celów posadowienia obiektów       inżynierskich. Badania te prowadzš do uściślenia poglądów naukowych na temat zachowania się podłoża gruntowego poddanego obciążeniom. Badania umożliwiają rozwój kadry naukowej, niektóre ze stanowisk służą celom dydaktycznym i naukowym. Laboratorium Naukowe Badań Geotechnicznych ułatwia współpracę Uczelni z jednostkami gospodarczymi na Pomorzu Zachodnim.

  .