[Strona Główna]
[Laboratorium]
Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej

Analiza granulometryczna

 

OPIS TEORETYCZNY

Badanie uziarnienia (składu granulometrycznego) gruntu polega na określeniu zawartości w nim poszczególnych frakcji. Badanie uziarnienia gruntów niespoistych wykonuje się metodą sitową, a w gruntach spoistych najczęściej stosuje się metodą areometryczną. Pozwala to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu pozwala na prognozowanie jego właściwości oraz ustalenie zakresu dalszych badań.

CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest określenie rodzaju gruntu niespoistego oraz określenie stopnia różnoziarnistości badanego gruntu.

SPOSÓB WYKONANIA BADANIA

I Przygotowanie próbki do badania

Próbka gruntu powinna być przed badaniem uziarnienia wysuszona do stałej masy w temperaturze 105 - 110 o C. Jeżeli zawiera ziarna o wymiarach większych niż 40 mm przed przystąpieniem do oznaczenia usuwamy takie ziarna z próbki. Następnie w zależności od makroskopowego określenia rodzaju gruntu niespoistego odważamy potrzebną masę do analizy:

Notujemy na formularzu dokładną masę gruntu, przyjętą do badania.

II Wykonanie badania

zestaw sit

Rys. 1. Zestaw sit na wstrząsarce, pojedyńcze sito

III Obliczanie wyników

Rys. 2. Przykładowe krzywe uziarnienia

 

V Materiały uzupełniające

 

[Strona Główna]
[Laboratorium]
Katedra Geotechniki Politechniki Szczecińskiej